Còn mười năm nữa ai nuôi

    Còn mười năm nữa ai nuôi

    Bài gửi  by Soul Master on Tue Jul 22, 2014 12:39 pm

    Một anh không làm nghề ngỗng gì, chỉ ăn bám vào bố. Có ông thầy coi tướng cho, bảo: – Cả hai bố con anh đều thọ. Bố anh sống đến tám mươi, còn anh ít ra cũng hơn bảy mươi! Nghe nói thế, anh ta khóc òa lên. Thầy tướng lấy làm lạ, hỏi: – Tôi bảo bố con anh sống thọ cả, cớ sao anh lại khóc? Anh ta mếu máo: – Như thế thì đến khi bố tôi chết, tôi còn sống mười năm nữa, ông bảo ai nuôi tôi mà tôi chẳng khóc?    Chào Mừng Các Bạn Đến Với Cộng Đồng Vngame
    Soul Master