[Share] Trang chủ ssgroup.com.vn

  [Share] Trang chủ ssgroup.com.vn

  Bài gửi  by Death Gun on Tue Aug 05, 2014 12:46 pm

  Demo Online
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  code:

  Code:

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

  <head>
     <base href="http://ssgroup.com.vn/" />
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
     <META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="max-age=3600">
     <meta name="keywords" content="game, gameonline, online game , thuy hu truyen ky, thuyhutruyenky.com, thuyhutruyenky, game thuy hu truyen ky, thuy hu truyen ky online, thủy hử truyền kỳ, thuy hu truyen ki, hoi game thuy hu truyen ky, game thuy hu truyen ky online, game thuy hu, thuy hu truyen ky game, trang chu thuy hu truyen ky, thủy hử truyền kỳ online, huyhutruyenki, thuyhutruyen ky, trang chu game thuy hu truyen ky, thuyhutruyenki.com, thuyhu truyen ky, thuỷ hử truyền kỳ, thuy hu truyen ky.com, tai game thuy hu truyen ky, game thủy hử truyền kỳ, thủy hử truyền kì, game thuyhutruyen ky, thuy hu truyen, thuyhutruyen ky.com, http://thuyhutruyenky.com/, game thuy hu truyen ki, thuy hu, thuy hy truyen ky, ngay phat hanh thuy hu truyen ky, thuyhutruyen ky online, choi thuy hu truyen ky, thuy hu truyen ky trung quoc, web game thuy hu truyen ky, choi game thuy hu, gam thuy hu truyen ky, thong tin game thuy hu truyen ky, thuy hutruyen ky, game thuy hu truyen ky trung quoc, thuy hử truyền kỳ, choi game thuy hu truyen ky online, thuy hu truyen ky .com, thuy thu truyen ky, thuyh, truyen, thuyhutruyenky.com.vn, truyen thuy hu, thu hu truyen ky, trang chủ thủy hử truyền kỳ, trang chu thuy hu truyen ky online, thuy huy truyen ky" />
     <meta name="description" content="Thủy Hử Truyền Kỳ: Game nhập vai Thủy Hử đầu tiên tại Việt Nam. Thủy Hử Truyền Kỳ: Một trong Tứ Đại kỳ thư của Trung Quốc. Game có đồ họa 3D tuyệt đỉnh, hệ thống phong phú. Nhập vai 108 anh hùng truyền thuyết.Thủy Hử Truyền Kỳ: Khẳng định đẳng cấp chơi game mới" />
     <title>SSgroup</title>
     <link rel="shorcut icon" type="image/x-ico" href="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/image/default/img/logo_1.png" />
     <link href="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/css/style-home.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

     <script type="text/javascript" src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/js/jquery.min.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/js/jquery.easing.1.3.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/js/slides.min.jquery.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/js/Scripts/swfobject_modified.js"></script>
     <script type="text/javascript" src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/js/jquery.jcarousel.min.js"></script>

  </head>
  <body>
     <div id="main">
        <div id="topbar">
           <!--Menu-->
     <div id="logo">
        <a href="/" target="_self">
           <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/image/default/img/logo.png" border="0" />
        </a>
     </div>
     <div id="menubar">
        <div id="topbar-right"></div>
        <div id="topbar-bg">
           <ul>
                       <li><a href="/">Trang Chủ</a></li>
                       <li><a href="/about-us">Giới Thiệu</a></li>
                       <li><a href="/lien-he">Liên Hệ</a></li>
                       <li><a href="/san-pham">Sản phẩm</a></li>
                    </ul>

        </div>
        <div id="topbar-left"></div>
     </div>
  <!--Menu-->
        </div>
        <div class="clr"></div>
        <script>
          $(function(){
              $('#slides').slides({
                  preload: true,
                  preloadImage: 'http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/image/default/img/loading.gif',
                  play: 5000,
                  pause: 2500,
                  hoverPause: true
              });
          });
      </script>
  <script type="text/javascript">
          function mycarousel_initCallback(carousel)
          {
              // Disable autoscrolling if the user clicks the prev or next button.
              carousel.buttonNext.bind('click', function() {
                  carousel.startAuto(0);
              });

              carousel.buttonPrev.bind('click', function() {
                  carousel.startAuto(0);
              });

              // Pause autoscrolling if the user moves with the cursor over the clip.
              carousel.clip.hover(function() {
                  carousel.stopAuto();
              }, function() {
                  carousel.startAuto();
              });
          };

          jQuery(document).ready(function() {
              jQuery('#mycarousel').jcarousel({
                  auto: 2,
                  wrap: 'last',
                  initCallback: mycarousel_initCallback
              });
          });
      </script>

  <div id="underbar" style="height:297px">
      <div id="slideshow">
             <div id="container">
              <div id="slides"> <!-- slide -->
                  <div class="slides_container">
                                                                          <a  href="about-us/tam-nhin-va-su-menh-thuong-hieu.html">
                                  <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/uploads/files/5.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Dam dan than">
                              </a>
                                                      <a  href="about-us/truyen-thong-noi-bo.html">
                                  <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/uploads/files/1.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Tinh than hop luc">
                              </a>
                                                      <a  href="about-us/he-thong-gia-tri-cot-loi.html">
                                  <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/uploads/files/4.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Cau tien">
                              </a>
                                                      <a  href="about-us/nhung-mang-kinh-doanh-chinh.html">
                                  <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/uploads/files/2.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Trach nhiem">
                              </a>
                                                      <a  href="about-us/truyen-thong-noi-bo.html">
                                  <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/uploads/files/3.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Dam me">
                              </a>
                                                              </div>
                  <a href="#" class="prev"><img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/image/default/img/arrow-prev.png" width="49" height="49" alt="Arrow Prev"></a>
                  <a href="#" class="next"><img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/image/default/img/arrow-next.png" width="49" height="49" alt="Arrow Next"></a>
              </div>
              <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/image/default/img/home-slider.png" width="520" height="276" alt="Example Frame" id="frame">
          </div>
      </div>
      <div id="news-menu">
               <div id="hotnews">
            <h1>Tin Nổi Bật</h1>
              <ul>
           <li>
              <a  href="tin-tuc/imbay-soi-dong-cung-le-hoi-ma.html">
                 IMBay sôi động cùng Lễ hội Ma            </a>
              
           </li>
           <li>
              <a  href="tin-tuc/sau-dai-nao-enies-lobby-vua-hai-tac-cap-nhat-phien-ban-moi.html">
                 Sau đại náo Enies Lobby, Vua Hải Tặc...            </a>
              
           </li>
           <li>
              <a  href="tin-tuc/bo-cosplay-vua-hai-tac-thu-2-cua-mai-tho.html">
                 Bộ cosplay Vua Hải Tặc thứ 2 của...            </a>
              
           </li>
           <li>
              <a  href="tin-tuc/hau-truong-quang-ba-thuy-hu-truyen-ky.html">
                 Nhận định về Thủy Hử Truyền...            </a>
              
           </li>
           <li>
              <a  href="tin-tuc/xuat-hien-boss-khung-chap-ca-server-trong-thuy-hu-truyen-ky.html">
                 Xuất hiện boss khủng “chấp cả...            </a>
              
           </li>
  </ul>        </div>

          <div id="menuflash">
                <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="480" height="124">
                  <param name="movie" value="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/image/default/img/menu.swf">
                  <param name="quality" value="best">
                  <param name="wmode" value="transparent">
                  <param name="swfversion" value="9.0.45.0">

                  <!-- This param tag prompts users with flash Player 6.0 r65 and higher to download the latest version of flash Player. Delete it if you don’t want users to see the prompt. -->
                  <param name="expressinstall" value="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/js/Scripts/expressInstall.swf">
                  <!-- Next object tag is for non-IE browsers. So hide it from IE using IECC. -->
                  <!--[if !IE]>-->
                  <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/image/default/img/menu.swf" width="480" height="124">
                    <!--<![endif]-->
                      <param name="quality" value="best">
                      <param name="wmode" value="transparent">
                      <param name="swfversion" value="9.0.45.0">
                      <param name="expressinstall" value="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/l/default/js/Scripts/expressInstall.swf">

                  <!-- The browser displays the following alternative content for users with flash Player 6.0 and older. -->
                      <div>
                          <h4>Content on this page requires a newer version of Adobe flash Player.</h4>
                          <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe flash player" width="112" height="33" /></a></p>
                      </div>
                    <!--[if !IE]>-->
                  </object>
                  <!--<![endif]-->
                </object>
          </div>
      </div>
  </div>
  <div class="clr"></div>
  <!--content 1 : SGroup-->
  <div id="content-1">
      <div class="tittle">SSGroup</div>
      <ul>
           <p class="tit">
              <a  href="about-us/cau-chuyen-ve-khat-vong.html">
                 Các mảng kinh doanh chính            </a>
           </p>
           <p class="shortcontent">
                       </p>  
           <p class="tit">
              <a  href="about-us/tam-nhin-va-su-menh-thuong-hieu.html">
                 Văn hóa SSGroup            </a>
           </p>
           <p class="shortcontent">
              Làm hết sức, chơi hết mình, định hình phong cách.         </p>  
           <p class="tit">
              <a  href="about-us/he-thong-gia-tri-cot-loi.html">
                 Tầm nhìn và sứ mệnh            </a>
           </p>
           <p class="shortcontent">
              Kết nối đam mê và chia sẻ giá trị cho nền công nghiệp Game Việt Nam.
           </p>  
  </ul></div>
  <div id="content-1">
      <div class="tittle">Sản Phẩm</div>
      <ul>
           <p class="tit">
              <a  href="san-pham/sat-that.html">
                 Sát Thát            </a>
           </p>
           <p class="shortcontent">
              Thế kỷ XIII có thể nói là thời đại hoàng kim của dân du mục. Người Mông Cổ với tham vọng bá chủ đã đánh từ đông...         </p>  
           <p class="tit">
              <a  href="san-pham/ssphim.html">
                 SSPhim            </a>
           </p>
           <p class="shortcontent">
              SSPhim là sản phẩm xem phim trực tuyến miễn phí có tốc độ tải nhanh nhất Việt Nam hiện nay         </p>  
  </ul></div>
  <div id="content-1">
      <div class="tittle">Tuyển Dụng</div>
      <ul>
           <p class="tit">
              <a  href="tuyen-dung/php-developer-nhan-vien-lap-trinh-php.html">
                 PHP Developer - Nhân viên lập trình PHP            </a>
           </p>
           <p class="shortcontent">
                       </p>  
  </ul></div>
  <!--End content 1 : SGroup-->
  <div class="clr"></div>
  <div id="wrap">
      <ul id="mycarousel" class="jcarousel-skin-tango">
                                      <li>
                      <a  href="https://bay.game5.vn/">
                          <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/cached/bay_135x100.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Bay">
                      </a>
                  </li>
                              <li>
                      <a  href="http://satthat.game5.vn/teaser/">
                          <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/cached/satthat1_135x100.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Satthat">
                      </a>
                  </li>
                              <li>
                      <a  href="http://www.game5.vn/">
                          <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/cached/game5_135x100.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Game5">
                      </a>
                  </li>
                              <li>
                      <a  href="http://ythien.game5.vn/">
                          <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/cached/ythien1(1)_135x100.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="ythien1">
                      </a>
                  </li>
                              <li>
                      <a  href="http://haitac.game5.vn/landingpage/home.html">
                          <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/cached/haitac_135x100.jpg"  width="100%" height="100%" border="0" alt="Haitac">
                      </a>
                  </li>
                              <li>
                      <a  href="http://banghiep.game5.vn/">
                          <img src="http://st2-ssgroup.ssgroup.com.vn/files/cached/banghie_135x100.JPG"  width="100%" height="100%" border="0" alt="banghiep">
                      </a>
                  </li>
                          </ul>
  </div>   </div>
     <div class="clr"></div>
     <div>
     <div id="footer-cover"></div>
     <div id="footer">
        Copyright © 2012, All Rights Reserved by SSGroup                                       &nbsp;
     </div>
  </div>
  <script>
  var heightWindow = $(window).height();
  var main = $('body').height();
  var h = 85;
  if($.browser.msie){
     h = 0;
  }else if ($.browser.chrome){
     h = 40;
  }

  if(heightWindow >= main){
     $("#footer-cover").css('min-height', (heightWindow - main - h));
  }
  </script>   <script type="text/javascript">
  //
  //    var _gaq = _gaq || [];
  //    _gaq.push(['a._setAccount', 'UA-31911473-18']);
  //    _gaq.push(['a._trackPageview']);
  //    _gaq.push(['b._setAccount', 'UA-31911473-1']);
  //    _gaq.push(['b._trackPageview']);
  //
  //    (function() {
  //    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
  //    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
  //    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
  //    })();
  //
     </script>

     <script type="text/javascript">

       var _gaq = _gaq || [];
       _gaq.push(['_setAccount', 'UA-31911473-20']);
       _gaq.push(['_setDomainName', 'ssgroup.com.vn']);
       _gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
       _gaq.push(['_trackPageview']);

       (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
       })();

     </script>

  </body>
  </html>
  bucnong1  Khách viếng thăm Hãy cùng nhau ủng hộ và phát triển VnGame Bạn nhé,Bạn đã gửi 0 bài vào diễn đàn cố gằng phát huy nhé  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Death Gun