Shop tự cập nhật vào profile

  Shop tự cập nhật vào profile

  Bài gửi  by Pro Sao on Mon Aug 04, 2014 2:18 pm

  Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Shop tự cập nhật vào profile G6U5K69

  Shop Auto Add version 1.2 © NCat//Darklce♜
  © [You must be registered and logged in to see this link.]
  Please credit fully when you use code from Darklce♜.

  Nói chung là cái shop lần này méo làm không cần phải đụng tay đụng chân để kiểm tra xong add hay trừ tiền chi hết, không phải lo xóa bài chi hết, nói chung là nó có thể cập nhật gần như 100% mọi thứ Shop tự cập nhật vào profile YH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7

  Tóm tắt chức năng cho những ai muốn đọc:


  Spoiler:
  Nhấp chuột phải khi rê chuột vào số một của khung phiếu nợ và chọn mục Kiểm tra phần tử
  Shop tự cập nhật vào profile B26wUTx
  Ghi nhớ số phần field_id (ví dụ trong ảnh là field_id2 thì 2 là số trong phần field_id )
  Shop tự cập nhật vào profile Un59be0
  Ghi nhớ phần name (cái phần có khoanh màu tím ấy)
  Shop tự cập nhật vào profile S6qQVNs  B1: Đầu tiên là tạo 2 cái field trong profile Shop tự cập nhật vào profile YH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
  ACP >> Quản lí người dùng và quản lí nhóm >> Quản lí người dùng >> Profile >> Tạo các field:

  Type: Text zone
  Name: Phiếu nợ (hoặc cái chi cũng được hết)
  Necessary field: Không
  Display: chọn hết
  Who can modify the field: Check hết
  Display this field for users that are at least : Quản trị viên

  Default content: 1

  Type: Text zone
  Name: Pet
  Necessary field: Không
  Display: chọn hết
  Who can modify the field: Check hết
  Display this field for users that are at least: Quản trị viên

  Sau khi tạo xong mục profile phiếu nợ, click Shop tự cập nhật vào profile Editer
  Shop tự cập nhật vào profile Icon_sync Replace the content

  B2A: Giờ vào trang cá nhân của admin (/u1) và làm các bước sau:

  Spoiler:
  Nhấp chuột phải khi rê chuột vào số một của khung phiếu nợ và chọn mục Kiểm tra phần tử
  Shop tự cập nhật vào profile B26wUTx
  Ghi nhớ số phần field_id (ví dụ trong ảnh là field_id2 thì 2 là số trong phần field_id )
  Shop tự cập nhật vào profile Un59be0
  Ghi nhớ phần name (cái phần có khoanh màu tím ấy)
  Shop tự cập nhật vào profile S6qQVNs


  B2B: Làm tương tự với B2A để tìm mấy số liệu trong field Pet

  B3: Tạo một trang HTML:
  Title: Shop Auto Add by NCat//Darklce
  Do you wish to use your forum header and footer ?: Chọn
  Use this page as homepage ?: Chọn Không
  Page content:
  Spoiler:

  Code:
  <br/>
  <div class="shop-face">
    <div class="shop-choose">
      <a href="#shop-0" class="chosen">Prologue</a>
      <a href="#shop-1">Operators</a>
      <a href="#shop-2">Disaster</a>
      <a href="#shop-3">Cytus</a>
      <a href="#shop-4">The Silence</a>
      <a href="#shop-5">Vanessa</a>
      <a href="#shop-6">The Lost</a>
      <a href="#shop-7">Loom</a>
      <a href="#shop-8">Another Me</a>
      <a href="#shop-9">Buried</a>
      <a href="#shop-10">The New World</a>
      <a href="#shop-K">Knight</a>
    </div>
    <div class="shop-look">
      <div class="shop-show" id="shop-0">
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111230037/cytus/images/thumb/0/02/L0-1.png/100px-L0-1.png" title="Process"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111231021/cytus/images/thumb/c/ce/L0-2.png/100px-L0-2.png" title="Endless Journey"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140111231531/cytus/images/thumb/2/2d/L0-3.png/100px-L0-3.png" title="Shoot out"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233711/cytus/images/thumb/1/1a/L0-4.png/100px-L0-4.png" title="LNS OP"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233420/cytus/images/thumb/d/d2/L0-5.png/100px-L0-5.png" title="Blue Eyes"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140111233450/cytus/images/thumb/5/5b/L0-6.png/100px-L0-6.png" title="Diskord"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233407/cytus/images/thumb/6/69/L0-7.png/100px-L0-7.png" title="Infernus"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233508/cytus/images/thumb/1/14/L0-8.png/100px-L0-8.png" title="Megaera"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233522/cytus/images/thumb/b/ba/L0-9.png/100px-L0-9.png" title="Violet"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233534/cytus/images/thumb/c/ce/L0-10.png/100px-L0-10.png" title="¡Azucar!"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-1">
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140218015259/cytus/images/thumb/d/da/L1-1.png/100px-L1-1.png" title="Light Up My Love"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140218015745/cytus/images/thumb/2/24/L1-2.png/100px-L1-2.png" title="Ververg"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140218021806/cytus/images/thumb/d/d6/L1-3.png/100px-L1-3.png" title="Chemical Star"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140219030717/cytus/images/thumb/e/e0/L1-4.png/100px-L1-4.png" title="Visions"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140219034820/cytus/images/thumb/e/e1/L1-5.png/100px-L1-5.png" title="Les Parfums de L'Amour"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324061258/cytus/images/thumb/8/8c/L1-6.png/100px-L1-6.png" title="Retrospective"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324061816/cytus/images/thumb/7/7e/L1-7.png/100px-L1-7.png" title="The Silence"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062057/cytus/images/thumb/7/78/L1-8.png/100px-L1-8.png" title="D R G"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062408/cytus/images/thumb/c/c2/L1-9.png/100px-L1-9.png" title="Secret Garden"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062459/cytus/images/thumb/6/65/L1-10.png/100px-L1-10.png" title="Hot Air Balloon"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-2">
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324125906/cytus/images/thumb/8/82/L2-1.png/100px-L2-1.png" title="Iris"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324125922/cytus/images/thumb/c/c9/L2-2.png/100px-L2-2.png" title="Sanctity"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324125938/cytus/images/thumb/c/cf/L2-3.png/100px-L2-3.png" title="Sacred"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324125951/cytus/images/thumb/3/3b/L2-4.png/100px-L2-4.png" title="Green Eyes"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324130002/cytus/images/thumb/e/ed/L2-5.png/100px-L2-5.png" title="Nocturnal Type"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324130020/cytus/images/thumb/e/e7/L2-6.png/100px-L2-6.png" title="Precipitation"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324130035/cytus/images/thumb/4/44/L2-7.png/100px-L2-7.png" title="Hard Landing"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324130049/cytus/images/thumb/3/32/L2-8.png/100px-L2-8.png" title="Entrance"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-3">
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183135/cytus/images/thumb/1/1d/L3-1.png/100px-L3-1.png" title="The Riddle Story"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324183206/cytus/images/thumb/c/c5/L3-2.png/100px-L3-2.png" title="Libera Me"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324183220/cytus/images/thumb/e/e6/L3-3.png/100px-L3-3.png" title="COSMO"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324183229/cytus/images/thumb/e/e0/L3-4.png/100px-L3-4.png" title="Prismatic Lollipops"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324183240/cytus/images/thumb/9/94/L3-5.png/100px-L3-5.png" title="Otome"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183251/cytus/images/thumb/0/0a/L3-6.png/100px-L3-6.png" title="Spectrum"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183303/cytus/images/thumb/9/97/L3-7.png/100px-L3-7.png" title="Halcyon"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324183313/cytus/images/thumb/0/05/L3-8.png/100px-L3-8.png" title="The Black Case"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324183328/cytus/images/thumb/6/6d/L3-9.png/100px-L3-9.png" title="Saika"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-4">
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324232736/cytus/images/thumb/4/47/L4-1.png/100px-L4-1.png" title="Evil Force"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324232759/cytus/images/thumb/e/e0/L4-2.png/100px-L4-2.png" title="New World"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233826/cytus/images/thumb/9/92/L4-3.png/100px-L4-3.png" title="Landscape"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/3/31/L4-4.png/100px-L4-4.png" title="Future World"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/a/ab/L4-5.png/100px-L4-5.png" title="Parousia"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/c/ce/L4-6.png/100px-L4-6.png" title="Skuld"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/6/60/L4-7.png/100px-L4-7.png" title="Darkness"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/2/24/L4-8.png/100px-L4-8.png" title="Beyond"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/c/c6/L4-9.png/100px-L4-9.png" title="Area184"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324233959/cytus/images/thumb/e/e5/L4-10.png/100px-L4-10.png" title="Sweetness And Love"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-5">
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325002240/cytus/images/thumb/6/68/L5-1.png/100px-L5-1.png" title="Holy Knight"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325002303/cytus/images/thumb/a/ab/L5-2.png/100px-L5-2.png" title="Dino"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325002335/cytus/images/thumb/d/d4/L5-3.png/100px-L5-3.png" title="Majestic Phoenix"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325002355/cytus/images/thumb/6/6d/L5-4.png/100px-L5-4.png" title="Sleepless Jasmine"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325002422/cytus/images/thumb/b/b0/L5-5.png/100px-L5-5.png" title="Chocological"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003033/cytus/images/thumb/7/78/L5-6.png/100px-L5-6.png" title="Recollections"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003058/cytus/images/thumb/b/b6/L5-7.png/100px-L5-7.png" title="Total Sphere"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003121/cytus/images/thumb/4/41/L5-8.png/100px-L5-8.png" title="Just A Trip"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325003146/cytus/images/thumb/c/cf/L5-9.png/100px-L5-9.png" title="Zauberkugel"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325003217/cytus/images/thumb/a/a5/L5-10.png/100px-L5-10.png" title="Biotonic"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-6">
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134336/cytus/images/thumb/8/80/L6-1.png/100px-L6-1.png" title="Dragon Warrior"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/7/77/L6-2.png/100px-L6-2.png" title="Selfish Gene"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/f/fa/L6-3.png/100px-L6-3.png" title="Realize"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/b/b6/L6-4.png/100px-L6-4.png" title="Colorful Skies"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/3/32/L6-5.png/100px-L6-5.png" title="It's A Wonderful World"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/3/36/L6-6.png/100px-L6-6.png" title="Bloody Purity"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/a/ad/L6-7.png/100px-L6-7.png" title="Logical Steps"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/9/93/L6-8.png/100px-L6-8.png" title="Niflheimr"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134430/cytus/images/thumb/b/b7/L6-9.png/100px-L6-9.png" title="Old Gold"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134430/cytus/images/thumb/8/89/L6-10.png/100px-L6-10.png" title="The Blocks We Loved"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-7">
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/2/28/L7-1.png/100px-L7-1.png" title="Black Lair"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/9/93/L7-2.png/100px-L7-2.png" title="The Last Illusion"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/9/95/L7-3.png/100px-L7-3.png" title="Galaxy Collapse"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/1/16/L7-4.png/100px-L7-4.png" title="Lost, Loneliness and Liberation"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/6/67/L7-5.png/100px-L7-5.png" title="Gate of Expectancy"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134941/cytus/images/thumb/f/fc/L7-6.png/100px-L7-6.png" title="Rainbow Night Sky Highway"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134941/cytus/images/thumb/1/1a/L7-7.png/100px-L7-7.png" title="Quantum Labyrinth"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134942/cytus/images/thumb/5/53/L7-8.png/100px-L7-8.png" title="Musik"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134942/cytus/images/thumb/5/5a/L7-9.png/100px-L7-9.png" title="Hercule"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/d/db/L7-10.png/100px-L7-10.png" title="Aquatic Poseidon"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-8">
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325135451/cytus/images/thumb/d/d8/L8-1.png/100px-L8-1.png" title="Masquerade"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135547/cytus/images/thumb/e/e0/L8-2.png/100px-L8-2.png" title="Her Sword"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135547/cytus/images/thumb/4/45/L8-3.png/100px-L8-3.png" title="Morpho"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/7/7b/L8-4.png/100px-L8-4.png" title="∅ Slit"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/f/f7/L8-5.png/100px-L8-5.png" title="Laplace"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/8/86/L8-6.png/100px-L8-6.png" title="Q"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135549/cytus/images/thumb/a/a9/L8-7.png/100px-L8-7.png" title="Scherzo"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135550/cytus/images/thumb/8/8d/L8-8.png/100px-L8-8.png" title="Axion"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325135550/cytus/images/thumb/d/d0/L8-9.png/100px-L8-9.png" title="Code 03"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135551/cytus/images/thumb/e/e1/L8-10.png/100px-L8-10.png" title="Reverence"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-9">
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328171655/cytus/images/thumb/f/f8/L9-1.png/100px-L9-1.png" title="Oriens"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328172207/cytus/images/thumb/a/a7/L9-2.png/100px-L9-2.png" title="Hey Wonder"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328172832/cytus/images/thumb/8/88/L9-3.png/100px-L9-3.png" title="Brionac"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328173422/cytus/images/thumb/6/64/L9-4.png/100px-L9-4.png" title="First Gate"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328174335/cytus/images/thumb/8/82/L9-5.png/100px-L9-5.png" title="Qualia"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328163834/cytus/images/thumb/6/64/L9-6.png/100px-L9-6.png" title="East West Wobble"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328174821/cytus/images/thumb/6/61/L9-7.png/100px-L9-7.png" title="Warlords of Atlantis"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328175957/cytus/images/thumb/4/42/L9-8.png/100px-L9-8.png" title="To Further Dream"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328180526/cytus/images/thumb/d/d1/L9-9.png/100px-L9-9.png" title="COMA"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162102/cytus/images/thumb/6/64/L9-10.png/100px-L9-10.png" title="Codename : Zero"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-10">
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162624/cytus/images/thumb/1/16/L10-1.png/100px-L10-1.png" title="Freedom Dive"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328164835/cytus/images/thumb/4/45/L10-2.png/100px-L10-2.png" title="Halloween Party"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162859/cytus/images/thumb/8/84/L10-3.png/100px-L10-3.png" title="YURERO"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328180836/cytus/images/thumb/6/6f/L10-4.png/100px-L10-4.png" title="Twenty One"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328181603/cytus/images/thumb/f/f9/L10-5.png/100px-L10-5.png" title="Solar Wind"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328182020/cytus/images/thumb/0/09/L10-6.png/100px-L10-6.png" title="Red Eyes"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140328182230/cytus/images/thumb/d/da/L10-7.png/100px-L10-7.png" title="Finite Circuit"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328182746/cytus/images/thumb/4/4b/L10-8.png/100px-L10-8.png" title="Set Free"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328163124/cytus/images/thumb/5/5f/L10-9.png/100px-L10-9.png" title="Do Not Wake"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140328204139/cytus/images/thumb/7/7b/L10-10.png/100px-L10-10.png" title="Gatorix"/>
      </div>
      <div class="shop-show" id="shop-K">
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140718031258/cytus/images/a/a5/LK-1.png" title="The Way We Were"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140718031754/cytus/images/4/47/LK-2.png" title="The Sanctuary"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718032041/cytus/images/3/36/LK-3.png" title="The Red Coronation"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140718032339/cytus/images/2/2b/LK-4.png" title="Forbidden Codex"/>
        <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140718032612/cytus/images/b/bd/LK-5.png" title="Knight of Firmament"/>
        <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140718065327/cytus/images/1/1d/LK-6.png" title="Lord of Crimson Rose"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718065635/cytus/images/6/6f/LK-7.png" title="Predawn"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718065832/cytus/images/c/ce/LK-8.png" title="The Fallen Bloom"/>
        <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140718070547/cytus/images/4/45/LK-9.png" title="Where You Are Not"/>
        <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718070758/cytus/images/2/27/LK-10.png" title="Where You Are Not"/>
      </div>
    </div>
    <div class="shop-cpr">Shop Auto Add version 1.2 © NCat//Darklce♜<br/>
      © http://nkdesign.forumvi.com/<br/>
      Please credit fully when you use this shop.
    </div>
  </div>
  <div class="shop-count">
    <div class="shop-seen">Preview</div>
    <div class="shop-name">Name</div>
    <div class="shop-pro5">
      <div class="shop-pname">Customer: <span></span></div>
      <div class="shop-ppoint"><span class="shop-ppname">Wallet: </span>&nbsp;<span class="shop-pppoint"></span></div>
      <div class="shop-pcoins" style="display:none">Coins:<span class="shop-coins"></span></div>
    </div>
  </div>
  <div class="shop-buy">Buy</div>
  <div class="shop-alert">
    <div class="shop-ahead">Notice</div><br/>You have bought it successfully, please choose one of these options. There is 5% you will receive a surprising gift!<br/><br/>
    <a href="/"><button>Return to index</button></a><button class="shop-cont">Continue buying</button><button class="shop-gift">Gift</button>
  </div>
  <div class="shop-loading"><div class="shop-lgif"></div><div class="shop-ltext">LOADING IS FUN :)</div></div>
  <div class="shop-gchoose">
    <div class="shop-ghead">Choose What You Want</div>
    <div class="shop-glogo"><img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328184638/cytus/images/thumb/3/34/LS-1.png/100px-LS-1.png"/><img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328201210/cytus/images/thumb/d/de/LS-2.png/100px-LS-2.png"/></div>
    <div class="shop-cash"><img src="http://www.iconsdb.com/icons/preview/black/money-bag-xxl.png" title="You will be given some coins"/></div>
  </div>
  <style>
  /* Shop */
  .shop-show{display:none}
  #shop-0{display:block}
  .chosen{border-top:2px solid #16a085!important;color:#16a085!important;pointer-events:none}
  .shop-choose a:hover{border-top:2px solid #16a085;color:#16a085}
  .shop-choose a{transition:all 0.5s ease;padding:5px;text-decoration:none!important;border:2px solid #d7d7d7;margin:3px;background:#fff;font-weight:bold;color:#555;}
  .shop-face{float:left;width:70%}
  .shop-look{border:2px solid #d7d7d7;padding:10px;height:250px;margin-top:4px}
  .shop-show img{width:75px;height:75px;padding:5px;border:1px solid #d7d7d7;transition:all 0.2s ease}
  .shop-show img:hover{box-shadow:0 0 2px #2980b9;border:1px solid #2980b9;cursor:pointer}
  .taken{box-shadow:0 0 2px #f00!important;border:1px solid #f00!important;pointer-events:none!important}
  .shop-count{padding-bottom:10px;margin-left:calc(70% + 10px);margin-top:20px;border:2px solid #d7d7d7;text-align:center;height:200px}
  .shop-seen{width:100px;height:100px;padding:5px;border:1px solid #d7d7d7;margin:10px auto;text-align:center;line-height:100px;font-weight:bold}
  .shop-name{margin:0 auto;margin-bottom:10px;width:150px;padding:5px;color:#fff;font-weight:bold;background:rgba(0,0,0,.8);border-radius:3px;white-space:nowrap;overflow:hidden}
  .shop-ppname,.shop-pppoint div{float:left}
  .shop-ppoint,.shop-pname{float:left;margin-left:20px;width:calc(100% - 20px);text-align:left}
  .shop-buy{display:none;margin-left:calc(70% + 10px);padding:5px;background:#c0392b;color:#fff;border-radius:3px;margin-top:5px;text-align:center;font-weight:bold;cursor:pointer}
  .shop-alert{position:fixed;top:calc(50% - 100px);left:calc(50% - 200px);width:500px;height:200px;padding:5px;background:#fff;text-align:center;border:2px solid #8e44ad;box-shadow:0 0 5px #8e44ad;font-size:25px;font-weight:bold;line-height:30px;color:#555;display:none}
  .shop-ahead{padding:5px 20px;background:#9b59b6;color:#fff;font-weight:bold;font-size:25px;line-height:25px}
  .shop-alert button{outline:none!important;padding:5px 10px;background:#fff;border:1px solid #27ae60;border-top:5px solid #27ae60;color:#27ae60;margin:0 10px;font-weight:bold;cursor:pointer}
  .shop-alert .shop-gift{border:1px solid #f00;border-top:5px solid #f00;color:#f00;display:none}
  .shop-choose{white-space:nowrap;line-height:33px;margin-top:20px;width:706px;overflow-x:hidden;overflow-y:hidden;padding-bottom:20px;}
  .shop-loading{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:rgba(255,255,255,.9)}
  .shop-lgif{width:300px;height:300px;background:url(http://iosorwindows.com/img/loading.gif) no-repeat center;left:calc(50% - 150px);top:calc(50% - 150px);position:absolute}
  .shop-ltext{position:absolute;font-size:20px;line-height:20px;height:20px;top:calc(50% + 150px);left:calc(50% - 85px)}
  .shop-choose:hover{overflow-x:auto;padding-bottom:5px;}
  .shop-gchoose{display:none;top:calc(50% - 112px);left:calc(50% - 237px);position:fixed;background:#fff;padding:10px;border:2px solid #2980b9;width:450px;height:200px}
  .shop-ghead{padding:5px;background:#3498db;color:#fff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:16px}
  .shop-glogo,.shop-cash{float:left;background:#EDF5FA;margin:20px}
  .shop-glogo img,.shop-cash img{width:100px;padding:10px}
  .shop-glogo img:hover,.shop-cash img:hover{background:#B8DDF5;cursor:pointer;border-radius:10px}
  .shop-cpr {margin-top: 10px;padding: 5px;width: calc(100% - 14px);border: 2px solid #e74c3c;color: #555;font-weight: bold;text-align: center;}
  </style>


  B4: Tạo một trang javascript:
  Title: Shop Javascript
  Placement: In All the page
  Javascript Code:
  Spoiler:

  Code:
  //Shop Auto Add version 1.2 javascript by NCat from Darklce♜

  $(function () {
      $('.shop-coins').load('/u' + _userdata["user_id"] + ' #field_id2 .field_uneditable',function(){
        $('.shop-ppoint .shop-pppoint').load('/u' + _userdata["user_id"] + ' #field_id-13 .field_uneditable',function(){
          $('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) + Number($('.shop-coins').text()) - 1));$('.shop-loading').fadeOut(250);
  });
  });

      $('.shop-pname span').html(_userdata["username"]);
     
      $('.shop-choose a').click(function (stop) {
  stop.preventDefault();
          c = $(this).attr('href');
          $('.shop-show').hide();
          $(c).show();
          $('.shop-choose a').removeClass('chosen');
          $(this).addClass('chosen');
      });
      $('.shop-show img').click(function () {
          a = $(this).attr('src');
          b = $(this).attr('title');
          $('.shop-seen').html('<img src="' + a + '"/>');
          $('.shop-name').html(b);
          $('.shop-show img').removeClass('taken');
          $(this).addClass('taken');
          $('.shop-buy').show();
      });
      $('.shop-buy').click(function () {
          if (Number($('.shop-pppoint').text()) >= 100) {
  $('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) - 100 ));
              $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
     id: "2",
     user: _userdata["user_id"],
     active: "1",
     content: '[["profile_field_2_2","'+(Number($('.shop-coins').text()) - 100)+'"]]',
     tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
  }, {}, "json");

              $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                  id: "1",
                  user: _userdata["user_id"],
                  active: "1",
                  content: '[["profile_field_2_1", "[img]' + $('.shop-seen img').attr('src') + '[/img]"]]',
                  tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
              }, {}, "json").done(function (data) {
                  $('.shop-alert').fadeIn(150);
              }).fail(function () {
                  alert('Error');
              });
          }
  else {alert('Not enough Points')}
      });
      $('.shop-cont').click(function () {
          $('.shop-alert').fadeOut(500)
      });

      $('.shop-buy').click(function () {
          function percent(a) {
              return (Math.floor((Math.random() * 100) + 1) <= a);
          }
          if (percent(5)) {
              $('.shop-gift').show();
          }
      });
  $('.shop-gift').click(function(){$('.shop-gchoose').show();});
  $('.shop-glogo img').click(function(){
  ilink = $(this).attr('src');
  $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
     id: "1",
     user: _userdata["user_id"],
     active: "1",
     content: '[["profile_field_2_1","[img]'+ilink+'[/img]"]]',
     tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
  }, {}, "json");
  });
  $('.shop-cash img').click(function(){
  rcash = Math.floor((Math.random() * 500) + 1);
  alert('Congratulation, You have received '+rcash+' Coins. Check your personal page now!');
  $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
     id: "2",
     user: _userdata["user_id"],
     active: "1",
     content: '[["profile_field_2_2","'+(Number($('.shop-coins').text()) + rcash)+'"]]',
     tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
  }, {}, "json");
  $('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) + rcash ));
  });
  $('.shop-gchoose *').click(function(){$('.shop-gchoose').fadeOut(100);$('.shop-alert .shop-gift').hide();});
  });

  B5: Tìm trong B4 và chỉnh sửa nè:
  Thay số 2 trong #field_id2 bằng số field_id đã tìm ở B2A
  Thay số 2 trong id: "2" bằng số field_id đã tìm ở B2A
  Thay profile_field_2_2 bằng phần name đã tìm ở B2A

  Thay số 1 trong #field_id1 bằng số field_id đã tìm ở B2B (nếu có)
  Thay số 1 trong id: "1" bằng số field_id đã tìm ở B2B
  Thay profile_field_2_1 bằng phần name đã tìm ở B2B

  Xóa mấy cái khung chỉnh sửa nợ và pet đi:
  ACP -> Display -> lý lịch -> profile_add_body rồi chèn vào đầu hoặc cuối code sau:

  Code:
  <script> $(function(){$("dl:contains('Pet'),dl:contains('Phiếu nợ')").remove();});</script>


  nguồn: http://www.devs.cf/
  Pro Sao

  Bài gửi  by DMMYL on Mon Aug 04, 2014 6:31 pm

  Thích cái skin nhưng ghét cái chỗ qc fm
  DMMYL