[Share] Skin VNgame

  [Share] Skin VNgame

  Bài gửi  by Admin on Tue Jul 08, 2014 10:34 pm

  Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]

  body

  Code:
       
        
      <div class="main">
      <div class="main-head"><div class="page-title"><h2><span class="byz">Thống Kê Bài Viết</span></h2></div></div>
   <div class="main-content">
    
  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
    {giefmod_index1.MODVAR}<!-- END giefmod_index1 --></div>
  {JAVASCRIPT}

      
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
    </div>
    <!-- END message_admin_titre -->

    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
    </div>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

   <div class="main">
    <div class="main-head"><div class="page-title"><h2><span class="byz"> CHATBOX (Không hỗ trợ, đưa link tại đây)</span></h2></div></div>
   <div class="main-content">
    
    
      <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
      <iframe frameborder="0" width="100%" height="350px" onerror="firstchatfmvi()"
        src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>
        <script type="text/javascript">
          function firstchatfmvi() {
              setTimeout(function () {
                if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {
                    $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()
                }
              }, 2000);
          }
        </script>

  <!-- END switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div style="padding-top: 90px;padding-bottom:50px;"><center><span style="font-weight: bold;"> <a href="/login">Bạn Cần Đăng Nhập Để Vào CHATBOX</a></span>,<span style="font-weight: bold;"> <a href="/register">Nếu Chưa Có Nick Thì Hãy Đăng Ký Tại Đây</a></span><br><br><span style="font-weight: bold;"></a></span></center></div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
      </div>

    
  </div>
    <center><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/enddy10.png" style="opacity: 1;"></center>
    <br>


  {BOARD_INDEX}  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="pun-info" class="boxfmvi main">
    <div class="main-head">
      <div class="page-title" original-title=""><h2><span class="byz">Tình hình diễn đàn</span></h2></div>
    </div>
    <div class="main-content" style="border: 1px solid #DDD; margin: 2px;">
        <div class="starsItem">
          <p class="starsTitle">
              <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
              <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">Ai đang trực tuyến?
            </a>
              <!-- END switch_viewonline_link -->
              
          </p>
          <div class="rightStats">
              <div class="leftStats">
                
                                    <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user_s10.png">
              </div>
              <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}
                <br />{LOGGED_IN_USER_LIST} {L_ONLINE_USERS} {L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
          </div>
        </div>
        <div class="starsItem">
          <p class="starsTitle">Sự kiện :
          <div class="rightStats">
              <div class="leftStats">
                <img src="http://i31.servimg.com/u/f31/17/51/96/70/boxhos10.png" />
                <div class="openso10"></div>
              </div>
              <p>{NEWEST_USER}</p>
              <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
          </div>
        </div>
        <div class="starsItem">
          <p class="starsTitle">Thống Kê :</p>
          <div class="rightStats">
              <div class="leftStats">
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_s10.gif" />
                <div class="column-chart"></div>
              </div>
              <p>{RECORD_USERS}
                <br />{TOTAL_POSTS}
                <br />{TOTAL_USERS}</p>
        </div>
            </div>
        </div>      
      
    <div class="main-box clearfix" style="border: 1px solid #DDD; margin: 2px;">
        <p align="center">{GROUP_LEGEND}</p>
    </div>
  </div>
  <!-- END disable_viewonline -->  {AUTO_DST}

  {CHATBOX_BOTTOM}
          
  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
    oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->
      


  box
  Code:
  <style>
  #smallrum{padding: 0.4em 1em;margin: 3px 1px;
  width: 540px ;font-size:0px}
  #smallrum a img{vertical-align: middle; margin-right: 6px;margin-top:-10px;display:inline-block}
  #smallrum a.gensmall {
  display: inline-block;
  text-align: left;margin:2px 0px;
  width:162px;font: 13px Tahoma
  }
  #smallrum a.gensmall:hover {
  color:#879e2b;
  }
  .pun .forumtitle{display:inline-block;margin-bottom:5px}
  .pun .phutu2{padding-right:10px;font: 12px Arial}
  .pun .phutu2 a[href*="u"]{float:left}
  .pun a[href=""]:before {
  content:"Chưa có bài viết";
  font:12px Arial;
  color:#333;
  cursor: default;
  }
  .pun a[href=""] img {display:none}
      .pun helo.helo td {
  background-color: #fff;
  border: 1px #B0AEAE solid;
  border-width: 1px;
  line-height: 130%;
  }
  </style>
  <div class="main" id="main1">
  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
                    <div class="page-title"><span class="byz"><b>{catrow.tablehead.L_FORUM}</span></div>
        </div>
        <div class="main-content">
           <helo cellspacing="0" class="helo">
                          <tbody class="statused">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
                 <tr href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">
                    <td class="tcl" style="padding-left:30px;padding-right:20px;"><div style="min-height:40px;max-width:730px;min-width:360px">
                       <span class="status" style="margin-left:-15px;margin-top:8px">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                       </span>
                       <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                       <br />
                       {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                      
                       <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
                       <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}</div>
                    </td>
  <td class="tcr">
                       <span>
                       <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}" style="font:bold 12px Verdana"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/1106.png" style="float:left;margin-right:4px">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
                       <div class="phutu2" align="right">{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}</div>
                       </span>
                    </td>

                    <td class="tc2">{catrow.forumrow.TOPICS}</td>
                    <td class="tc3">{catrow.forumrow.POSTS}</td>
                                   </tr>
     <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
              </tbody>
           </helo>
        </div>
     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>

  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
     </ul>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
     <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
     </p>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->

  foter begin
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
    <div>
        <div>
          <div>
              <div>
                <div>
                    <div>
                      <div>
  <!-- END html_validation -->
                      </div>
                    </div>
                </div>
              </div>
          </div>
          <div id="{ID_RIGHT}">
              <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
              {giefmod_index2.MODVAR}
              <!-- BEGIN saut -->
              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
              <!-- END saut -->
              <!-- END giefmod_index2 -->
          </div>
        </div>
    </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
    <div id="pun-about" class="clearfix">
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
          <fieldset>
              <p><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
              {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
          </fieldset>
        </form>
        <ul>
          <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
          </li>
        </ul>
    </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->
  footer end
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                                
                                    <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->  <br> <a title="[You must be registered and logged in to see this link.] target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.4rvngame.com/" class="copyright" name="bottom">© <font color="green">4rVnGame</font> - RIP EDIT by <font color="red">Lasperpen</font></a>
                                                            
                
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                       <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                             <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                             {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- END switch_footer_links -->
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  header

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body>
    

     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->

     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

     <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
                            
                            
                            <Div class="bgmenurolo"><!--
   Div background menu Rolo --><div class="bgmenurolo-center"><!--
   Div 1000px center --><div class="bgmenurolo-center-detail" id="portalmenu" style="width:1150px;text-align:right"><!--
   Div menu Rolo --></div><!--
   ket thuc Div menu Rolo --><div class="bgmenurolo-center-detail" style="width:170px;padding-top:0px"><!--
   Div menu Rolo --><!--
  script src="http://rolo.vn/p/js/action/AlertAPI.js"></script--></div></div><!--
   ket thuc Div 1000px center -->

                              <div class="bgmenurolo-center-detail" id="portalmenu" style="width:990px;text-align:right"><span><a onmouseover="this.className='menu-rolo-active'" onmouseout="this.className='menu-rolo'" href="/" class="menu-rolo">Diễn Đàn</a></span>
    
    <span>   |   </span><span><a href="/f95-forum" class="menu-rolo-active">Gunny Private</a></span><span>   |   </span>
    
    <span><a onmouseover="this.className='menu-rolo-active'" onmouseout="this.className='menu-rolo'" href="/f99-forum" class="menu-rolo">VLCM Private</a></span>
    
                                <span>   |   </span><span><a onmouseover="this.className='menu-rolo-active'" onmouseout="this.className='menu-rolo'" href="/c12-category" class="menu-rolo">Hack Game</a></span><span>   |   </span>
    
    <span><a onmouseover="this.className='menu-rolo-active'" onmouseout="this.className='menu-rolo'" href="/c7-category" class="menu-rolo">Forumotion</a></span><span>   |   </span>
    
                                <span><a onmouseover="this.className='menu-rolo-active'" onmouseout="this.className='menu-rolo'" href="/c4-category" class="menu-rolo">Giải Trí</a></span><span>   |   </span>
      </div>
  </Div><!--
   ket thuc bg Div menu Rolo --><div class="bg-banner"><!--
   Div background banner --><div class="bg-banner-center"><!--
   Div center --><div class="banner"><!--
   Div banner --><div class="logo"><img  src="http://i79.servimg.com/u/f79/18/30/18/31/logovn10.png" /></div><!--
   Div logo -->

  <div class="sign-in"><!-- Div sign in -->

                

  <div style="float:left; width:17px; height:33px; background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bg-signin-left.png) no-repeat"></div>
                    

                   <div class="sign-in-span" id="login">
                          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                          <span><a href="http://www.4rvngame.com/register?agreed=true&step=2" class="sign-in-span-a">Đăng ký</a></span><span>   |   </span>
                          
                          <span><a href="/login" class="sign-in-span-a">Đăng nhập</a></span>
   <!-- END switch_user_logged_out -->
                          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                          <span><a href="/profile?mode=editprofile" class="sign-in-span-a">Lý Lịch</a></span><span>   |   </span>
                          <span><a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" class="sign-in-span-a">Thoát</a></span>
                          <!-- END switch_user_logged_in -->
    </div>
                  <div style="float:left; width:17px; height:33px; background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bg-signin-right.png) no-repeat"></div>
                  

              </div>

  <br/><br/><div class="search"><!--
                            Div search --><div class="search-bt"><a href="/search" class="searchbutton"><img style="cursor:pointer" onclick="searchFromOther()" onmouseover="this.src='http://tintuc.rolo.vn/tn/images/search-bt-over.png'" onmouseout="this.src='http://tintuc.rolo.vn/tn/images/search-bt.png'" src="http://tintuc.rolo.vn/tn/images/search-bt.png" /></a></div><div class="search-form"><div class="search-form-bg"><input class="search-input" border="0" type="text" id="query" name="query" onkeyup="searchFromOtherKey(event);" /></div></div><div class="search-icon"></div></div><!--
   ket thuc Div search --></div><!--
   ket thuc Div banner --></div><!--
   ket thuc Div center --></div><!--
   ket thuc Div background banner --><div class="bg-menu"><!--
   Div bg menu --><div class="bg-menu-center"><!--
   Div center --><div class="menu"><!--
   Div menu --><div class="menu-button"><div id="menuleft_0" class="button-left"></div><b><div id="menumiddle_0" class="button147"><p><a id="a_0"  href="/" class="button-a">Trang Chính</a></p></div><div id="menuright_0" class="button-right"></div></div><div class="menu-button"><div id="menuleft_1" class="button-left"></div><div id="menumiddle_1" class="button147"><p><a id="a_1"  href="/forum" class="button-a">Diễn Đàn</a></p></div><div id="menuright_1" class="button-right"></div></div><div class="menu-button"><div id="menuleft_6" class="button-left"></div><div id="menumiddle_6" class="button147"><p><a id="a_6"  href="/faq" class="button-a">Trợ Giúp</a></p></div><div id="menuright_6" class="button-right"></div></div><div class="menu-button"><div id="menuleft_2" class="button-left"></div><div id="menumiddle_2" class="button147"><p><a id="a_2"  href="/memberlist" class="button-a">Thành Viên</a></p></div><div id="menuright_2" class="button-right"></div></div><div class="menu-button"><div id="menuleft_7" class="button-left"></div><div id="menumiddle_7" class="button147"><p><a id="a_7"  target="_blank"  href="/groups" class="button-a">Nhóm</a></p></div><div id="menuright_7" class="button-right"></div></div>
                            <div class="menu-button"><div id="menuleft_5" class="button-left"></div><div id="menumiddle_5" class="button147"><p><a id="a_5"  href="/search" class="button-ace">Tìm Kiếm</a></p></div><div id="menuright_5" class="button-right"></div></div>
                          
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                            <div class="menu-button"><div id="menuleft_5" class="button-left"></div><div id="menumiddle_5" class="button147"><p><a id="a_5"  href="/profile?mode=editprofile" class="button-a">Lý Lịch</a></p></div><div id="menuright_5" class="button-right"></div></div>
                              <div class="menu-button"><div id="menuleft_5" class="button-left"></div><div id="menumiddle_5" class="button147"><p><a id="a_5"  href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()" class="button-ace">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></p></div><div id="menuright_5" class="button-right"></div></div>
                            <div class="menu-button"><div id="menuleft_5" class="button-left"></div><div id="menumiddle_5" class="button147"><p><a id="a_5"  href="{U_LOGIN_LOGOUT}" class="button-a">Thoát</a></p></div><div id="menuright_5" class="button-right"></div></div>
                            <!-- END switch_user_logged_in -->
   <div class="menu-button"><div id="menuleft_5" class="button-left"></div><div id="menumiddle_5" class="button147"><p><a id="a_5"  href="/h9-shop.html-shop" class="button-ace"><img src="http://i.imgur.com/A0eeu.jpg">Shop Avatar</a></p></div><div id="menuright_5" class="button-right"></div></div>
                          
                            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                            <div class="menu-button"><div id="menuleft_9" class="button-left"></div><div id="menumiddle_9" class="button147"><p><a id="a_9"  href="/login" class="button-a">Đăng Nhập</a></p></div><div id="menuright_9" class="button-right"></div></div><div class="menu-button"><div id="menuleft_8" class="button-left"></div><div id="menumiddle_8" class="button147"><p><a id="a_8"  href="/register?agreed=true&step=2" class="button-a">Đăng Ký</a></p></div><div id="menuright_8" class="button-right"></div></div>
                            <!-- END switch_user_logged_out -->
                            
        
                            
                            
                            </b></div><!--ket thuc Div menu --></div><!--ket thuc Div center --></div><!--ket thuc Div bg menu -->            
                            
              <div class="pun">
                                    <div class="las147"><div id="pun-intro" class="clearfix bg5">
                                      <a id="pun-logo" href="/">
                                        <img alt="Vietnamese Forumotion" src="http://i683.photobucket.com/albums/vv194/pbkj/WonBin.gif"></a><div id="pun-title"><h1>Cổng Thông Tin Game Private</h1></div><p id="pun-desc"><font size="8">........<img alt="x4vn.com" src="http://i683.photobucket.com/albums/vv194/pbkj/JunPyo.gif">4rVnGame.Com<img alt="VnGame" src="http://i683.photobucket.com/albums/vv194/pbkj/JunPyo.gif">........</font></p></div></div>
                                      
        
                                        
                                            <div class="boxfmvi main" style="margin: 1em 0;">
                  <div class="navFMvi main-box" style="height: 56px; position: relative; width: 591px"><p>
                                                                                        <a onclick="history.back(1); return false;" href="#">
                                                                                        <img border="0" alt="Quay lại" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit10.png" title="Quay lại">
                                                                                          <a href="/"></a><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</p><p>
                                                                                          <p style="color: #3A3A3A; font-weight: bold"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/navbit12.gif"/>{PAGE_TITLE}</p>
                                                                                                    <div id="loginFancy" class="main-box">
                                                                                                        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                                                                                                      
                                                    <form action="/login" method="post" name="form_login">
                                                                    <div class="user_login_form center"><p><label>
                                                                      <span class="genmed" style=""><font color="black">Tài khoản :</font></span>
                                                                    <input type="text" class="post" size="10" name="username"></label> <label class="Rlogin">
                                                                    <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked">
                                                                    <span class="gensmall"><font color="black">Ghi nhớ?</font></span></label></p><p><label>
                                                                    <span class="genmed"><font color="black">Mật khẩu : </font></span>
                                                            <input type="password" class="post" size="10" name="password"></label>
                                                                    <label class="Rlogin">
                                                                    <input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Đăng nhập"></label></p>
                                                                    </div>
                                                                      <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
                                                                      <input type="hidden" name="redirect" value="/forum"></form>  
                                                                                          
                                                                                          <!-- END switch_user_logged_out -->
                                                                                          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                                <span class="logi">
                                                  <p style="color:red">{LOGGED_AS}</p>
                                                  <p style="color:green">{LAST_VISIT_DATE}</p>
                                                  <p style="color:blue">{CURRENT_TIME}</p>
                                                </span>
                                                <!-- END switch_user_logged_in -->
                                                                      </div></div>
                                                                                        </div>  
                                    
              <div style="display:none">  <li style="display:none" >{GENERATED_NAV_BAR}</li> </div>
              
                    
                    
                    
                    <script>
                                                      function anquangcao(){
                                                        $('#quangcao').hide();
                                                      }
                                                    </script>
                                                    <div id="quangcao">
                                                    <center>
                                                      <a href="javascript:remove_ads()" onclick="anquangcao()" style="display:block;border-bottom: 0px solid #03C">
                                                        <img src="http://i77.servimg.com/u/f77/15/86/65/76/icon-x10.png" /><font size="4"><font color="red">
                                                        <b>Tắt Quảng Cáo</b></font></font></a></center><br /><center>
                                                    
  <br>
   
  <a title="MU ss3.5 full hay nhất Việt Nam" href="http://halongmu.com/" target="_blank"><img style="padding: 2px; border: 1px solid #f0f0f0; border-bottom: 2px solid #ccc; -webkit-border-radius: 5px;" src="http://i83.servimg.com/u/f83/18/21/05/99/8641-710.png" alt="" width="452" height="140" /></a>
    <a title="MU ss3.5 full hay nhất Việt Nam" href="http://halongmu.com/" target="_blank"><img style="padding: 2px; border: 1px solid #f0f0f0; border-bottom: 2px solid #ccc; -webkit-border-radius: 5px;" src="http://i83.servimg.com/u/f83/18/21/05/99/untitl13.png" alt="" width="470" height="140" /></a>
                                                  
                                                      </center><br />
                                                    </div>   <center><img src="http://omegaforums.net/attachments/hot-png.7588/"><span style="font-size: 25px; line-height: normal"><a href="http://www.4rvngame.com/t4191-topic"><font color="red"><b>[Thông Báo] Sự Kiện Hot Tuyển Thành Viên Vào TEAM HACK</b></font></a></span><img src="http://omegaforums.net/attachments/hot-png.7588/"></center>
  <center><span style="font-size: 25px; line-height: normal"><a href="http://www.4rvngame.com/t4015-topic"><font color="#8126ff"><b>[Thông Báo] Tên Miền Của Forum</b></font></a></span></center>
  <center><span style="font-size: 25px; line-height: normal"><a href="http://www.4rvngame.com/t2810-topic"><font color="#8126ff"><b>DV Skin Forum Full Mod Giá Rẽ</b></font></a></span></center>


                    
  <td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">

      
                 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker_new -->

                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->

                 <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                
                                   <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
    <script src="http://hotro.4forum.biz/44582.js" type="text/javascript"></script>  Đẫn ẩn
  Admin

  Bài gửi  by Admin on Tue Jul 08, 2014 10:35 pm

  CSS
  Code:
  .bgmenurolo{background-color:#282828;height:32px;margin:auto}
  .bgmenurolo-center{margin:auto;width:960px}
  .bgmenurolo-center-detail{color:#6e6e6e;float:right;padding:7px 0 0}
  .menu-rolo{color:#ccc}.menu-rolo-active{color:#00C6FF}
  .bg-banner{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bg-banner.gif) repeat-x;height:130px;margin:auto}.bg-banner-center{margin:auto;width:1000px}.banner{float:left;width:1000px}.logo{float:left;height:64px;padding:37px 0 0 20px;top:200px;width:265px}.sign-in{float:right;height:33px;padding:0 12px 0 0}
  .sign-in-span{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bg-signin-mid.png) repeat-x;color:#FFF;float:left;height:30px;padding:3px 15px 0;text-align:center}.sign-in-span-a{color:#FFF}
  .bg-menu{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bg-divmenu.gif) repeat-x;height:43px}.bg-menu-center{margin:auto;width:1000px}.menu{float:left;padding:0 0 0 20px;width:980px}.menu-button{float:left;padding:7px 10px 0 0}.button-left-active{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bt-left-active.gif) no-repeat;float:left;height:30px;width:3px}.button-right-active{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bt-right-active.gif) no-repeat;float:left;height:30px;width:3px}
  .button-active{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bt-mid-active.gif) repeat-x;float:left;height:22px;padding:8px 10px 0}.button-active-a{color:#00c6ff;font-weight:700}.button-left{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bt-left.gif) no-repeat;float:left;height:30px;width:3px}.button-right{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bt-right.gif) no-repeat;float:left;height:30px;width:3px}
  .button147{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bt-mid.gif) repeat-x;float:left;height:22px;padding:8px 10px 0}
  .button-a{color:#a2a2a2}
  .button-ace{color:red}
  .search{float:right;padding:10px 11px 0 0;width:700px}

  .search-bt{float:right;padding:21px 0 0}.search-form{float:right;height:47px;padding:21px 0 0;width:300px}.search-form-bg{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/search-bg-input.png) repeat-x;float:left;height:47px;padding:5px 15px 0}.search-input{border:0;float:left;width:270px;height: 21px;}.search-icon{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/search-icon.png) no-repeat;float:right;height:68px;width:65px}.Div-hotnews{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bg-hotnews.gif) repeat-x;height:410px;margin:auto}.hotnews-center{margin:auto;width:1000px}.hot-news{float:left;padding:30px 0 0;width:1000px}.news{float:left;padding:0 10px 0 20px;width:220px}.news-title{float:left;height:18px;margin-bottom:5px;overflow:hidden;padding:0 0 12px;width:213px}
  .news-title-a{color:#FFF;font-weight:700}.news-bg-img{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/bg-img-hotnews-220x223.gif) no-repeat;float:left;height:223px;width:220px}.news-img{float:left;padding:5px 0 0 5px}.rolo-news-content{float:left;height:60px;overflow:hidden;padding:5px 0 0;width:213px}.news-content-p{color:#b1b1b1}.dot{cursor:pointer;padding:0 5px 0 0}.body-center{margin:auto;width:1000px}.body{float:left;padding:0 0 20px;width:1000px}.leftcols{float:left;padding:0 15px 0 20px;width:675px}.function-leftcols{float:left;padding:20px 0 0;width:675px}.function-leftcols-bannerad-list{float:left;padding:0 0 20px;width:675px}.content-topic{float:left;padding:10px 0 0;width:675px}
  .content-topic-mainnews{float:left;width:320px}.content-topic-mainnews-list{float:left;padding:0 0 20px;width:320px}.content-topic-subnews{float:left;padding:15px 0 0;width:675px}.content-topic-subnews-detail{float:left;width:200px}.content-topic-subnews-detail-img{float:left;width:200px}.content-topic-subnews-detail-title{float:left;height:22px;overflow:hidden;padding:10px 0;width:200px}.content-topic-subnews-detail-title-a{color:#000;font-weight:700}.space{float:left;width:35px}.space02{float:left;width:37px}.space03{float:left;width:38px}.content-topic-lienquan{border-bottom:2px dotted #666;border-top:2px dotted #666;float:left;padding:3px 0;position:relative;width:320px;z-index:1}.popup{display:none;float:left;left:-25px;position:absolute;top:20px;z-index:2}
  .popup-top{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/popup-top.png) no-repeat;height:21px;width:259px}.popup-bottom{background:url(http://tintuc.rolo.vn/tn/images/popup-bottom.png) no-repeat;height:21px;width:259px}

  ::-webkit-scrollbar{background-color:#f0f0f0;border:none;height:17px;width:17px}::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#43a6df;border:1px solid #f0f0f0}::-webkit-scrollbar-corner{background-color:#f0f0f0}::-webkit-scrollbar-button{background-color:#f0f0f0;background-image:url(https://p.sfx.ms/hig/img/controls.png);background-repeat:no-repeat}::-webkit-scrollbar-button:vertical{height:33px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal{width:33px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal:increment{background-position:0 -444px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal:decrement{background-position:12px -425px}::-webkit-scrollbar-button:vertical:increment{background-position:-1px -391px}::-webkit-scrollbar-button:vertical:decrement{background-position:-1px -358px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal:increment:hover{background-position:0 -548px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal:decrement:hover{background-position:12px -529px}::-webkit-scrollbar-button:vertical:increment:hover{background-position:-1px -495px}::-webkit-scrollbar-button:vertical:decrement:hover{background-position:-1px -462px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal:increment:active{background-position:0 -652px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal:decrement:active{background-position:12px -633px}::-webkit-scrollbar-button:vertical:increment:active{background-position:-1px -599px}::-webkit-scrollbar-button:vertical:decrement:active{background-position:-1px -566px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal:increment:disabled{background-position:0 -756px}::-webkit-scrollbar-button:horizontal:decrement:disabled{background-position:12px -737px}::-webkit-scrollbar-button:vertical:increment:disabled{background-position:-1px -703px}::-webkit-scrollbar-button:vertical:decrement:disabled{background-position:-1px -670px}

  .size-rank img {
  width: 160px;
  margin: 5px;
  }
  /*banner*/
  #pun-desc {
  font-family: Trebuchet MS;
  font-size: 1.3em;
  font-weight: 700;
  text-shadow: 0 0 .2em black, 0 0 .2em black, 0 0 .3em #000;
  }

  p#pun-desc {
  color: #FFCE30;
  }
    #pun-intro {
  background-color: #296fa5;
  background-image: url(http://2img.net/i/fa/empty.gif);
  background-repeat: repeat-x;
  border-bottom: 1px solid #296fa5;
  margin: 1px;
  padding: 1.5em 1em 1em;
  text-align: left;
   }
    .las147 {
  border: 1px solid #0000FF !important;
  margin: 0!important;
  }


   /*rut ron chu ki*/
    .sig-content{clear:none;max-height:150px;overflow:hidden}.sig-content:hover{max-height:100%}
   .sig-content{clear:both;padding:.5em 1em;position:relative}
  .sig-content .sig-line{border-color:#ddd;border-top-style:solid;border-top-width:1px;display:block;margin:0 auto;padding-bottom:.5em;width:250px}
  .pun table .tcl {
  overflow: hidden;
  text-align: left;
  width: 76%;
  }
  a:hover {
  font-style: italic;
  text-decoration: none!important;
  text-shadow: #cd5c5c 3px 3px 5px;
  }
  .post {
  background: #ffffff;
  border: 2px solid #B0C4DE !important;
  }
  .thugonlink {
  overflow: hidden;
  font-weight: bold;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  width: 360px;
  }
  .mitienich table tbody tr td  {
  height: 14px;
  overflow: hidden;
  font: 12px Arial;
  background: url(http://i73.servimg.com/u/f73/17/98/19/05/page_r10.png) no-repeat left;
  padding-left: 15px;
  }

  td.catBottom {
  -moz-border-radius-bottomleft:3px;
  -webkit-border-bottom-left-radius:3px;
  -moz-border-radius-bottomright:3px;
  -webkit-border-bottom-right-radius:3px;
  background:#1f547a url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/18/15/10/untit330.png) repeat-x center;
  border:1px solid #2f4a78;
  padding:0 4px;
  height:30px;
  overflow: hidden;
  }

  .alt1, .alt1Active {
  -moz-border-radius: 4px;
  background: #FFF;
  padding: 3px;
  border: 1px solid rgb(189, 188, 188);
  color: #021;
  }
  .pun {
  min-width: 931px!important;
  width: 940px!important;
  text-align: left;
  background: #FFF;
  overflow: hidden;
  margin: 0 auto;
  padding: 8px 10px;
  border: 3px double #000;
  padding-top: 10px;
  }
  a{text-decoration:none}

  body {
  background: #222 url(http://www.servimg.com/u/f75/17/73/81/42/below-11.png) repeat;
  background-color: #1c1c1c;
  background-image: url(http://www.servimg.com/u/f75/17/73/81/42/below-11.png);
  background-repeat: repeat;
  background1: #222 url(http://www.servimg.com/u/f75/17/73/81/42/below-11.png) repeat;
  color: #000;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 12px;
  font-style: normal;
  font-variant: normal;
  font-weight: 400;
  margin: 0;
  padding: 0;
  text-align: justify;
  }

  .main .main-head, .main .main-foot {
  background-image: url(http://i77.servimg.com/u/f77/16/55/90/36/bg_rep10.jpg);
  color: #FFFFFF;
  font-size: 14px;
  font-weight: bold !important;
  margin-top: 15px;
  height: 12px;
  padding-bottom: 13px;
  padding-left: 13px;
  padding-right: 13px;
  padding-top: 13px;
  text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
  -webkit-border-radius: 4px 4px 0px 0px;
  -moz-border-radius: 4px 4px 0px 0px;
  border-radius: 4px 4px 0px 0px;
  }

  .main .main-head, .main .main-foot {
  border: 3px double;
  }

  .main .main-head .page-title {
  font-size: 12px;
  font-weight: 400;
  }

  .byz {
  background: url(http://i16.servimg.com/u/f16/17/73/81/42/tcat12.png) no-repeat scroll 0 50% transparent;
  margin-left: -3px;
  margin-top: -32px;
  width: 299px;
  color: yellow;
  font-size: 12px;
  height: 55px;
  line-height: 32px;
  text-align: center;
  text-shadow: 1px 0 1px #2A2A2A;
  position: absolute;
  }

  /* Tooltip */#tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1px dashed;margin-bottom:2px;padding-bottom:2px}#tooltip{background-color:#1B1B1B;border:1px solid #FFFFFF;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:0px 0px 10px #746E6E;color:#ffffff;max-width:550px;padding:15px 20px;position:absolute;z-index:999}#active_starters,#most_active,#pun-visit,#users_month,#users_week,#tooltip .header {display:none;}

  .leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
  .rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;width:836px;margin:5px 10px 5px 70px}
  .starsTitle{background-color:#E3E3E3;border:1px solid #DDD;color:#F8FF04;font-family:Comic Sans MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:18px;text-shadow:1px 1px 1px #000;padding:5px}    /*-- chatbox --*/

  #chatbox_members .online+.online-users a{background: url(http://2img.net/i/fa/Online.png)no-repeat left;padding-left:15px;}
  .away+.online-users a{background: url(http://2img.net/i/fa/Offline.png)no-repeat left;padding-left:15px;}
  .chatbox-options{font-size:0px;margin-top:5px;padding-right:5px}
  .chatbox-options a{border:1px solid #9c999c;
    background:#FFF url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/117.png)repeat-x;
    cursor: pointer;
    box-shadow: 0px 1px 0px #dedade;
    padding:3px 5px;
    color:#000;
    font:bold 12px Tahoma;
    float:left;
    }
  .chatbox-options a:active {
  background:#dedede;
  box-shadow: inset 0 1px 1px #b0b0b0;
  }

  #chatbox_members{
    background:#ededed url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/126.png)repeat-x 2px 28px;
    border-right:1px solid #ccc;
    margin-bottom:-65px;
    margin-top:-30px;
    font:bold 12px Arial;
    height: 350px;
  }
  #chatbox_members .member-title{
    padding:8px;
    background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/16/18/15/10/128.png)no-repeat 5px;
    color:#38788c;
  }
  #chatbox_footer{
    margin-left:181px;
    border-top:1px solid #ccc;
    background:#f7f7f7;
  }
  #chatbox{overflow-x:hidden;margin-bottom:38px;margin-right:0px;background: #fff;}
  #chatbox_header.main-head{border:0px;background:#FFF;font-size:0px}
  #chatbox_header.main-head a{color:#333}
  #message {
    width:350px;
    height:15px;
    font-size:13px;
    border:1px solid #d3d5d6;
    background-color:#fff;
    margin-left:-180px;
    padding:10px;
    padding-left:50px;
    margin-right:-50px;
    margin-top:5px;
    margin-bottom:15px;
    padding-right:70px;
  }
  #chatbox img{max-width:550px}
  #chatbox img[src*="servimg.com"]{border:1px solid #d4d4d4}
  .chatbox_row_1,.chatbox_row_2{margin-left:-7px;font:10px Arial;color:#adadad;background:#fff}
  .user,.msg{font:13px Arial}
  .user{background:#FFF;display:inline-block;margin-left:-48px;padding-left:10px}
  #submit_button{margin-right:20px;}
  #divcolor {
  margin-top: 11px;
  margin-right: 95px;
  }
  #divsmilies {
  margin-left: -84px;
  margin-top: 13px;
  border: 0px;
  background: none;
  border-right: 1px solid #ccc;
  padding-right: 4px;
  }

  #divbold,#divitalic,#divunderline,#divstrike
  {
    margin-top: 10px;
  }

                      /*-- chatbox --*/


  .paged [id*="p"]{background:transparent!important}
  .paged a+a[href^="/u"]{display:none;background:transparent!important}
  a[href="/u1"]+.bai_viet1{background:url(http://i78.servimg.com/u/f78/17/73/81/42/vyz10.png);
  }
  a[href="/u1159"]+.bai_viet1{background:url(http://dl6.glitter-graphics.net/pub/804/804246r0240k4p8l.gif);

  }

  #bai_viet1 .viewtopic_button {
  border: 1px solid #E6E6FA;
  height: 18px;
  background: #F0F8FF;
  margin: 6px;
  }
  .khungview {
  border: 1px solid #000;
  height: 15px;
  }  {
    width:77%;
  }
  /*Viewtopic*/


  .pun .entry-content img {
  max-width: 670px;
  }
  .pun table.table td {
  background-color: #FBFBFB;
  border-color: #DDD;
  border-style: solid none none none;
  border-width: 1px;
  line-height: 130%;
  padding: .6em 0 .7em;
  }
  #stats {
  background-color: white;
  line-height: 150%;
  padding: .6em 1em;
  }

  .pun .main-content {
  background-color: white;
  border: 1px solid #DDD;
  }
  .pun table.table td {
  background-color: white;
  border-color: white;
  border-style: solid none none none;
  border-width: 1px;
  line-height: 130%;
  padding: .6em 0 .7em;
  }
  #pun-foot {
  width: 100%;
  left: 0;
  background: #FCFCFC;
  border-top: 1px solid #E7E7E7;
  }


  .editorfmvi{background-color:#B86E00;float:none!important;font-weight:700!important}
  #smiley-box iframe{height: 150px;}
  #textarea_content dt {display:none}
  #textarea_content dd {margin-left: 0!important}
  input[type="submit"],input[type="reset"]{float: none !important}
  #smilies_categ{padding: 0px 0}
  #smiley-box{border:1px solid #DDD;width:99%;margin:10px 0!important;padding:5px}
  div.posting-block{border:1px solid #DDD;float:left;width:100%;margin:0;padding:0}
  div.posting-block #text_editor_iframe,div.posting-block #text_editor_textarea{height:255px;width:100%!important}
  #text_editor_controls {margin:0 !important;width: 100% !important}
  #quick_reply #text_editor_textarea {
  border: 0;
  font-size: 1.2em;
  max-height: 136px;
  max-width: 866px;
  width: 100%;
  }
  #quick_reply fieldset.frm-set dl dd {
  background: white;
  border: solid 1px #CCC;
  margin: 0 auto;
  }
  #quick_reply .frm-buttons {
  -moz-border-radius-bottomleft: 5px;
  -moz-border-radius-bottomright: 5px;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
  -webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
  background-color: #EEE;
  border: solid 1px #CCC;
  border-bottom-left-radius: 5px;
  border-bottom-right-radius: 5px;
  border-top: 0;
  margin: 0 auto;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  }


  .codebox{
  width: 630px;
  }
  .codebox.contcode{
  background:white;
  padding:5px;
  border:2px solid #DDD;
  border-right:2px solid #F40;
  max-width:100%;
  box-shadow:2px 2px 5px #EBEADD
  }
  .hidecode dt+dd dt {
  display: block;
  }
  .codebox dt{
  color:#F40!important;
  background:#FFF!important;
  border-bottom:2px solid #F40;
  }
  .codebox dt {
  background-color: #FDDBCC;
  background-image: url(http://2img.net/i/fa/invision/css_img_code.gif);
  background-position: top right;
  background-repeat: no-repeat;
  display: block;
  font-weight: 700;
  padding: 3px;
  text-transform: uppercase;
  }
  .codebox dd{
  border:0;
    background: white;
  }
  .codebox {
   background: white;
  padding: 5px;
  border: 2px solid #DDD;
  border-right: 2px solid #F40;
  max-width: 100%;
  box-shadow: 2px 2px 5px #EBEADD;
  }
  .hidecode > dd {
  max-height: 5000px;
  }
  blockquote {
  margin: 0 10px;
  margin-bottom: 10px;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  background: #f3f3f3 none;
  border-radius: 5px;
  border: 1px solid #d3d3d3;
  font: normal 13px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  position: relative;
  top: 0;
    padding: 5px 10px 5px 10px;
  }

  blockquote cite {
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
  padding: 5px 10px 5px 10px;
  }
  .spoiler{
  background:#FFF;
  border:2px solid #DDD;
  border-left:2px solid #00A5CD;
  box-shadow:2px 2px 5px #EBEADD
  }
  .spoiler dt{
  background:transparent;
  border-bottom:2px solid #00A5CD;
  color:#00A5CD;
  }
  .spoiler>dt:after{
  content:"▼ Click để xem";
  float:right;
  }
  /*View avatar drop*/
      /* vote dislike */
  .hihi {background-color: #1F537B;color: #DEDFDF;font-weight: 400;padding: 0.7em 0.1em;}
  .dacong{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}.datru{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}
  .vote-button{float:left;width:70px}
  .c3zplus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px; text-align:middle; margin-left:-113px;}
  .c3zplus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
  .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
  .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
  .c3zminus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:left;}
  .c3zminus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
  .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}
  /*vote*/
  .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}
  .vote-button{float:left;width:60px}
  .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
  .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
  .c3zplus {
  background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 #ECEEF5;
  background-position: 6px 36%;
  background-repeat: no-repeat;
  border: 1px solid #CAD4E7;
  border-radius: 3px 3px 3px 3px;
  color: white!important;
  display: block;
  float: left;
  height: 13px;
  margin: -4px 2px 0;
  padding: 4px 4px 5px 24px;
  position: relative;
  text-align: left;
  width: 25px;
  }
  .c3zminus {
  background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll #ECEEF5;
  background-position: 6px 36%;
  background-repeat: no-repeat;
  border: 1px solid #CAD4E7;
  border-radius: 3px 3px 3px 3px;
  color: white!important;
  display: block;
  float: left;
  height: 13px;
  margin: -4px 0px 0;
  padding: 4px 4px 5px 24px;
  position: relative;
  text-align: left;
  width: 40px;
  }
            
      l.thongtintv {
          position:relative;
          left:0px;
          color: #000000;
          }
          .thongtintv:hover {
          left:15px;
          transition: all 1s ease; -webkit-transition: all 1s ease; -moz-transition: all 1s ease;
          transform: scale(1.2); -webkit-transform: scale(1.2); -moz-transform: scale(1.2);
          }
          .thongtintv {
          background-color: #FFFFFF;
          margin:1px 3px 2px 1px;
          padding:1px 5px;
          border:1px solid #CCCCCC;
          }


  .svit {
  background: #00000;
  border-bottom: 1px #09F dotted;
  border-left: 1px #09F dotted;
  border-right: 1px #09F dotted;
  border-top: 1px #09F dotted;
  margin-bottom: 2px;
  padding: 0px;
  width: 150px;
  }
    
    
    
    
  .pun .user .user-info {
  color: #000!important;
  }
  .cl dt{width:75px}
  .cl dt span{color:#000!important}
  .cl dd{width:110px}
  .cl dd,.cl dt{float:left;height:1.6em;line-height:1.6em}
  .morelink a{padding-right:13px}
  .closeWIndowF{background-color:transparent;color:red;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-variant:small-caps;letter-spacing:-1px;opacity:1;text-decoration:none;text-transform:capitalize;font-size:20px;text-shadow:0 0 9px #eee 3px 0 1px #131313;font-weight:700;padding:5px}
  .user .status{padding-right:20px;margin-bottom:-3px;color:green;float:right;width:250px;height:18px}
  .posthead{background-color:transparent;font-size:9px;height:2.6em;left:-2px;position:absolute;text-align:center;top:-3.7em;width:15.3em;padding:.5em 1.3em .5em 1em}
  .userInfoF {
  position: absolute;
  z-index: 301;
  background: none repeat scroll 0 0 #fff;
  border: 1px solid #cdcdcd;
  box-shadow: 2px 2px 3px #ccc;
  width: 520px;
  display: none;
  padding: 15px 0 15px 9px;
  }
  .user-info{float:right;width:370px;}
  .manuUserF{float:left;border-bottom:1px dashed;margin-bottom:5px;width:350px;position:relative}
  .morelink{text-align: center;float:left;border-top:1px dashed;padding-top:5px;width:350px}
  .useravatar img {
  width: 122px;
  height: 130px;
  }
  .ava_pt {
  -moz-border-radius: 2px;
  background: #FFF;
  border: 2px solid #929294;
  border-radius: 2px;
  height: auto;
  padding: 2px;
  width: auto;

  }

    .userInfoF .ava_pt {
    margin-left:-1px;
    margin-top:-1px;
    }

   .profile12 img {
  max-height: 16px;
  }
    .profile12 {
  padding-top: 2px;
  padding-right: 60px;
  width: 150px;
  overflow: hidden;
  margin-left: -150px;
  padding-left: 2px;
  }
    .profile12:hover {width:auto;margin-left:0;}

   #proflie_1 {
  font-size: 14px;
  line-height: normal;
  display: inline-block;
  margin-left: -182px;
  width: 300px;
  float: left;
  }
    table.forumline {
  background-color: #f4f9fd;
  border: 1px solid #b0b0b0;
  }

    .bai_viet1 {
  border: 1px solid #d4d4d4;
  background: #ededed;
  }
    .alt1, .alt1Active {
  background: #FFF;
  color: #021;
  }

  .pun .entry-content {
  overflow: hidden;
  padding-bottom: .8em;
  width: 100%;
  }
    .thongtin {
  background-color: #FFFFFF;
  margin: 1px 3px 2px 1px;
  padding: 3px 5px;
  border: 1px solid #CCCCCC;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
  white-space: nowrap;
  }
   
  .morelink {
  text-align: center;
  float: left;
  border-top: 1px dashed;
  padding-top: 5px;
  width: 350px;
  }
  .morelink img {
  width: 15px;
  height: 15px;
  }
  .morelink a {
  padding-right: 13px;
  }
    .vipan {
  width: 200px;
    margin-left:10px;
    margin-top:14px;
    }
    
    .thanhlv1 {
    width: 21%;
    float: left;

  }
   .thanhlv2 {
    width: 31%;
    float: left;

  }
  /* Số trang - paging - www.fmvi.vn */
  .posting,.paging{margin:7px 0 0}
  .paging.memlist a{background-color:#FFF!important}
  .paging{width:50%;font-family:Trebuchet MS;font-size:0px!important;color:transparent;visibility:hidden}
  .paging a,.paging b,.paging input{text-decoration:none;font-size:14px!important;visibility:visible;border-color:#666;border-style:solid;border-width:1px 0;padding:3px 6px;}
  .paging a:hover,.paging b{background-color:#000!important;border-radius:4px 4px 4px 4px;color:#FFF;visibility:visible;margin:-1px;padding:7px;}
  .paging > a:last-child{border-right:1px solid #666;}
  .paging > a:nth-child(2){border-left:1px solid #666;}
  .sprite-arrow_prosilver_right{background:url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13558611.png) no-repeat scroll 100% center transparent;height:10px;width:10px}
  .sprite-arrow_prosilver_left{background:url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/13558610.png) no-repeat scroll -1px center transparent;height:10px;width:10px}
  form[name="go_page"] .forumline{background:none repeat scroll 0 0 #FFF}
  form[name="go_page"] .button{background-color:#4BB7F9;border:1px solid #3F95CB;color:#FFF;font-weight:700;padding:0 5px}
  form[name="go_page"] .bginput{border:1px solid #DDD;height:18px}
  form[name="go_page"] .row1,form[name="go_page"] .thHead{padding:5px 0}
  form[name="go_page"] .thHead{background:none repeat scroll 0 0 #666;color:#FFF}


  a{text-decoration:none!important}[type*="reset"],
  [type*="submit"]{-moz-transition:all .1s ease;-webkit-transition:all
      .1s ease;background:#fff!important;border:3px solid #0099ff!important;border-radius:1px!important;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,0.5);color:#0099ff!important;cursor:pointer;font-weight:700!important;}

   [type*="reset"]:hover, [type*="submit"]:hover {
  background: #09f!important;
  color: #fff!important;
  }
  .button:active,input[type="reset"]:active,input[type="submit"]:active{background-color:#000000!important;border: 3px solid #fff!important;color: #fff!important;}

  blockquote{background-color:#EDF7FF!important;border:1px dashed #1A5381!important;padding:5px!important}blockquote cite{background-color:#E4E6E4;box-shadow:1px 1px 1px;display:inline!important;margin:2px 10px 2px 2px !important;padding:5px 5px 0}  /*! fancyBox v2.1.0 fancyapps.com | fancyapps.com/fancybox/#license */
  .fancybox-wrap,
  .fancybox-skin,
  .fancybox-outer,
  .fancybox-inner,
  .fancybox-image,
  .fancybox-wrap iframe,
  .fancybox-wrap object,
  .fancybox-nav,
  .fancybox-nav span,
  .fancybox-tmp
  {
    padding: 0;
    margin: 0;
    border: 0;
    outline: none;
    vertical-align: top;
  }

  .fancybox-wrap {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 999;
  }

  .fancybox-skin {
    position: relative;
    background: #f9f9f9;
    color: #444;
    text-shadow: none;
    -webkit-border-radius: 4px;
      -moz-border-radius: 4px;
            border-radius: 4px;
  }

  .fancybox-opened {
    z-index: 999;
  }

  .fancybox-opened .fancybox-skin {
    -webkit-box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
      -moz-box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  }

  .fancybox-outer, .fancybox-inner {
    position: relative;
  }

  .fancybox-inner {
    overflow: hidden;
  }

  .fancybox-type-iframe .fancybox-inner {
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
  }

  .fancybox-error {
    color: #444;
    font: 14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 15px;
    white-space: nowrap;
  }

  .fancybox-image, .fancybox-iframe {
    display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
  }

  .fancybox-image {
    max-width: 100%;
    max-height: 100%;
  }

  #fancybox-loading, .fancybox-close, .fancybox-prev span, .fancybox-next span {
    background-image: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/fancybox_sprite.png');
  }

  #fancybox-loading {
    position: fixed;
    top: 50%;
    left: 50%;
    margin-top: -22px;
    margin-left: -22px;
    background-position: 0 -108px;
    opacity: 0.8;
    cursor: pointer;
    z-index: 999;
  }

  #fancybox-loading div {
    width: 44px;
    height: 44px;
    background: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/fancybox_loading.gif') center center no-repeat;
  }

  .fancybox-close {
    position: absolute;
    top: -18px;
    right: -18px;
    width: 36px;
    height: 36px;
    cursor: pointer;
    z-index: 999;
  }

  .fancybox-nav {
    position: absolute;
    top: 0;
    width: 40%;
    height: 100%;
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
    background: transparent url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/blank.gif'); /* helps IE */
    -webkit-tap-highlight-color: rgba(0,0,0,0);
    z-index: 999;
  }

  .fancybox-prev {
    left: 0;
  }

  .fancybox-next {
    right: 0;
  }

  .fancybox-nav span {
    position: absolute;
    top: 50%;
    width: 36px;
    height: 34px;
    margin-top: -18px;
    cursor: pointer;
    z-index: 999;
    visibility: hidden;
  }

  .fancybox-prev span {
    left: 10px;
    background-position: 0 -36px;
  }

  .fancybox-next span {
    right: 10px;
    background-position: 0 -72px;
  }

  .fancybox-nav:hover span {
    visibility: visible;
  }

  .fancybox-tmp {
    position: absolute;
    top: -9999px;
    left: -9999px;
    visibility: hidden;
  }

  /* Overlay helper */

  .fancybox-lock {
    overflow: hidden;
  }

  .fancybox-overlay {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    overflow: hidden;
    display: none;
    z-index: 999;
    background: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/fancybox_overlay.png');
  }

  .fancybox-overlay-fixed {
    position: fixed;
    bottom: 0;
    right: 0;
  }

  .fancybox-lock .fancybox-overlay {
    overflow: auto;
    overflow-y: scroll;
  }

  /* Title helper */

  .fancybox-title {
    visibility: hidden;
    font: normal 13px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
    position: relative;
    text-shadow: none;
    z-index: 999;
  }

  .fancybox-opened .fancybox-title {
    visibility: visible;
  }

  .fancybox-title-float-wrap {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    right: 50%;
    margin-bottom: -35px;
    z-index: 999;
    text-align: center;
  }

  .fancybox-title-float-wrap .child {
    display: inline-block;
    margin-right: -100%;
    padding: 2px 20px;
    background: transparent; /* Fallback for web browsers that doesn't support RGBa */
    background: rgba(0, 0, 0, 0.8);
    -webkit-border-radius: 15px;
      -moz-border-radius: 15px;
            border-radius: 15px;
    text-shadow: 0 1px 2px #222;
    color: #FFF;
    font-weight: bold;
    line-height: 24px;
    white-space: nowrap;
  }

  .fancybox-title-outside-wrap {
    position: relative;
    margin-top: 10px;
    color: #fff;
  }

  .fancybox-title-inside-wrap {
    padding-top: 10px;
  }

  .fancybox-title-over-wrap {
    position: absolute;
    bottom: 0;
    left: 0;
    color: #fff;
    padding: 10px;
    background: #000;
    background: rgba(0, 0, 0, .8);
  }

  .resizebox, .resizebox .resize_content, .resizebox .resize_border, .resizebox .resize_filler {display: none !important;}
  a.fancybox img {cursor: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/default/zoomin.cur'), pointer !important;}
  #fancybox-overlay {cursor: url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/default/zoomout.cur'), pointer !important;}
  a.fancybox .iconPlayer {background:url('http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/play-overlay.png') no-repeat scroll center center transparent;opacity:0.8;z-index:99;padding:40px !important;bottom: 150px;position: absolute;right: 200px;}
  .post-entry div a.fancybox .iconPlayer {bottom: -20px;}
  .post-entry .entry-content a.fancybox .iconPlayer {bottom: 150px;}

  /*-- Bloque LogIn facyBox --*/
  .login-box-fancybox {height: 145px; border-left-color: rgb(0, 0, 0); border-right-color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; padding: 10px 20px 0; overflow: auto; width: 310px;}
  .login-box-fancybox-content{width: 310px; height: 126px; background: none repeat scroll 0% 0% transparent;}
  .login-form-fancybox {background: url("http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/lock.png") no-repeat scroll left center transparent;margin: 0 auto;padding: 20px 0 0 60px;width: 250px;}
  .login-form-fancybox label {font-family: Verdana;display: block;font-size: 12px;padding-bottom: 5px;text-align: right;}
  .login-form-fancybox label em {color: #000000;font-family: Verdana;display: block;float: left;font-style: normal;font-size: 12px;text-align: right;}
  .login-form-fancybox input {border: 1px solid #CCCCCC;height: 22px;width: 146px;}
  .login-form-fancybox input.submit {padding: 3px 5px;-webkit-border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;border-radius: 5px;font-size: 15px;border: 1px solid #CCCCCC;float: right;height: auto;width: auto;}
  .login-form-fancybox input.submit:hover, .login-form-fancybox input.submit:focus {cursor:pointer;}
  .login-form-fancybox input.submit:active, .login-box-fancybox .rpass a:active {position:relative; top: 1px;}
  .login-box-fancybox .rpass a {text-decoration: none;}
  .login-box-fancybox .rpass {text-align: right;background: url("http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/css/images/user_key.png") no-repeat scroll left top transparent;float: right;height: 16px;margin: -1px auto 0;padding: 2px 0 0 12px;width: 150px;}
  /*-- Bloque LogIn facyBox --*/
  HTML,BODY{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/rainbow-ani.ani"), url("http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/chuot10.png"), auto;}A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/rainbow-ani.ani"), url("http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/con_tr10.png"), auto;}

  #triangles{
  margin:6em;
  width:0; /*set dimensions of DIV to 0 so its borders collapse and touch one
  another*/
  height:0;
  border-color: red blue green yellow; /*top, right, bottom, and left border*/
  border-style: solid;
  border-width: 50px; /*width of each border*/
  }
  .uparrowdiv, .downarrowdiv, .leftarrowdiv, .rightarrowdiv{
  width:97%;
  min-height:100%;
  background: #ffffff;
    background-position: top right;
          background-repeat: no-repeat;
  border:2px solid #000;
              -moz-border-radius:8px;
              box-shadow: 0 0 1em #b6b6b6;
              -webkit-border-radius:8px;
              position: relative;
  }

  .uparrowdiv:after{
  content:'';
  display:block;
  position:absolute;
  top:-20px;
  left:30px;
  width:0;
  height:0;
  border-color: transparent transparent #000 transparent;
  border-style: solid;
  border-width: 10px;
  }

  /* Khung Login*/
  .navFMvi{background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/alt210.gif) repeat scroll 0 0 #F4F4F4!important;color:transparent;font-size:11px;font-weight:700;height:56px;left:3px;margin-bottom:6px; position:relative;top:3px;width:591px;padding:6px}
      #loginFmvi{height:50px}
      #loginFancy{background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/alt210.gif) repeat scroll 0 0 #F4F4F4!important;height:55px;position:absolute;right:-328px;top:-1px;width:305px}
      a.nav,.navFMvi a.nav{background-image:url(/users/1814/24/30/68/album/navbit10.png);background-position:left center;background-repeat:no-repeat;padding-left:15px;padding-right:0;text-decoration:none}
      #loginFmvi .user_login_form,#loginFancy .user_login_form{text-align:left}
      #loginFmvi .logi,#loginFancy .logi{height:52px!important;line-height:7px!important}
      #loginFmvi p,#loginFancy p{position:relative;width: 269px;padding:5px}
      #loginFmvi .mainoption,#loginFancy .mainoption{border:0;font-style:normal!important;font-weight:500;border-radius:0;margin-top:-5px!important;padding:4px 2px important}
      #loginFmvi .post,#loginFancy .post{position:absolute;left:80px;width:90px}
      #loginFmvi .Rlogin,#loginFancy .Rlogin{right:0;position:absolute}
  .boxfmvi {
  border: 1px solid #DDD!important;
  margin: 0px 0!important;
  }
   .fancybox-inner{overflow:hidden!important}
      .fancyimg-fmvi{cursor: -moz-zoom-in;cursor: -webkit-zoom-in}
      
    .post-entry embed {
  width: 605px;
  height: 450px;
  }


  .mitienich .row1,.mitienich .row2,.topposter .row1,.topposter .row2,.mostview .row1,.mostview .row2{border:0 none;margin-left:3px!important;line-height:18px!important;border-bottom:1px dashed #d4d4d4!important}
  .hottest .row1,.hottest .row2{background:#FFF!important;border:0 none!important}
   /*top posters*/
  .toppost{font-size:11px;float:left;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;max-width:350px;overflow:hidden}
  .topposter .gensmall{float:right}
  /*.topright{float:right;vertical-align:right;max-width:20px;margin-right:65px;font-size:11px}*/
  .topright .topw{float:right;vertical-align:right;text-align:right;margin-right:5px;font-size:11px}
   /*recent topics*/
  #name-lastpost{position:relative;font-style:italic;width:100%}
  #left .ecla a[href*="/t"]{float:left;height:21px;overflow:hidden;line-height:18px}
  .topiccp{width:/*285px*/48%!important;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
  #left .module .box-content .postercp{float:right}
  /*.ecla .avatarS img{margin-top:-7px!important}
  */#left .ecla{border:0!important;background:transparent url(http://i81.servimg.com/u/f81/17/70/31/89/bg11.png)!important;height:202px!important;overflow:hidden}
    /* Last style */
  red{color:red}
  .tin_tuc.active{color:#464a4f;border:1px solid #d4d4d4!important;padding:14px 16px 6px 16px;margin-top:-13px!important;background:#FFF;border-bottom:0!important}
  a.tin_tuc,.tin_tuc{color:#1C8096;font:bold 11px Arial;display:inline-block;border-right:1px solid #e1e1e8;padding:0 14px}
  .tin_tuc:hover{color:#464a4f;cursor:pointer}
  .ava_new,#ava_post{width:250px;height:150px;top:0!important;border:1px solid #b0b0b0;overflow:hidden;margin-left:0}
  .ava_new img,#ava_post img{width:250px;height:150px}
  .a_new{font:bold 12px Verdana;height:30px!important}
  #baiviet .ava_pt{width:100px;border:1px solid #b0b0b0;float:left;margin-right:6px;height:58px;overflow:hidden}
  #baiviet .ava_pt img{display:inline;width:100px;height:58px}
  #baiviet .blog_pt1{display:inline-block;width:115px;position:absolute;background:#FFF;height:55px}
  #baiviet #blog_tintuc{margin-bottom:8px;height:62px;margin-left:5px;display:inline-block;background-color:#FFF;overflow:hidden}
  /*#baiviet #blog_tintuc a{color:#3c3c3d;font:bold 12px Arial}
  #baiviet #blog_tintuc:hover a{color:#ba3814}
  */#demo .phu1 span{color:#333;font:bold 11px Arial;display:inline-block;border:1px solid #ccc;cursor:pointer;border-bottom:0;border-left:0;margin-top:-3px;padding:3px 10px}
  #demo .phu1 span.active{cursor:default;color:#B42000}
  #show_topic{display:inline-block;height:193px}
  #thai_tab{border-bottom:1px solid #dedede;padding-bottom:2px;margin-top:-4px;margin-bottom:4px;padding-left:5px}
  #stabs li{display:inline;list-style:block;padding:2px}
  #stabs li a{font:bold 11px Arial;color:#333;border:1px solid transparent;padding:4px 7px}
  #stabs li.active a{border:1px solid #d4d4d4;background:#F0F8FF;padding:3px 5px 2px;margin-bottom:-1px;border-bottom:1px solid #f7f2f7;color:#ba3814}
  #help img{margin-left:6px;margin-right:4px}
    span.lengtht{
    font-family: Tahoma; font-size: 12px;font-weight:bold;
    }
    datatip {
  background-color:#FFF;border:1px solid #DDD;border-radius:3px;box-shadow:2px 2px 3px #746E6E;color:#131313;max-width:150px;padding:10px 20px;position:absolute;
  z-index: 99;
  display:none;
  margin-top: -10px;
  margin-left: 30px;
  }
  .t_avatar img {
  height: 16px;
  margin: 15 5px;
  width: 16px;
  padding: 0.5px;
  border: 1px solid #dbdbdb;
  }
  #vovanan2 a{
  width:100%;
  max-width:375px;float:left;font-family: Tahoma;
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  border: 0 none;
  margin-left: 3px!important;
  line-height: 18px!important;
  border-bottom: 1px dashed #d4d4d4!important;
  overflow: hidden;
  background: url(http://i73.servimg.com/u/f73/17/98/19/05/page_r10.png) no-repeat left;
  padding-left: 15px;
  height: 17px;
  margin-top:3px;
  }
  #vovanan2 a:hover{color:#ba3814;}

  /* Trượt tiêu đề mỗi box */
  a.forumtitle {
  -moz-transition-duration: 0.5s;
  -webkit-transition-duration: 0.5s;
  -o-transition-duration: 0.5s;
  }

  a.forumtitle:hover {
  margin-left: 20px;
  }


  a[href*='/t2840'],a[href^="/t1995"],a[href^="/t2537"],a[href^="/t2985"] a[href^="/t3479"] {
  -webkit-animation: nhay 0.3s infinite;
    color: green;
    font-weight: bold;
  }
  @-webkit-keyframes nhay {
    0%  { opacity: 0; }
    100% { opacity: 3; }
  }
  @-moz-keyframes nhay {
    0%  { opacity: 0; }
    100% { opacity: 3; }
  }
  @-o-keyframes nhay {
    0%  { opacity: 0; }
    100% { opacity: 3; }
  }
  @keyframes nhay {
    0%  { opacity: 0; }
    100% { opacity: 3; }
  }
  a[href="/u6302"] strong {
  color: #008000;
  }


  .rightStats {
  border-left: 2px solid #CFC9C9;
  margin: 0 10px 5px 70px;
  max-height: 300px;
  min-height: 50px;
  overflow-x: hidden;
  overflow-y: auto;
  padding-left: 10px;
  width: 845px;
  }

  span[style="color:#000080"]:before {
  content: url(http://i78.servimg.com/u/f78/17/73/81/42/ngonlu10.gif);
  padding-right: 2px;
  }

  /*Icon truoc nick tung thanh vien*/


  a[href="/u5180"] span:before {content: url(http://i78.servimg.com/u/f78/17/73/81/42/vip10.gif);}

  a[href="/u4011"] span:before {content: url(http://nhandinh-soikeo.com/images/icon-vip.gif);}


  a[href="/u1996"] span:before {content: url(http://img.hagiangvui.org/4r/taodo2.gif);}

  a[href="/u6117"] span:before {content: url(http://i78.servimg.com/u/f78/17/73/81/42/vip10.gif);}
  a[href="/u4554"] span:before {content: url(http://i70.servimg.com/u/f70/17/54/30/53/titon11.gif);}
  a[href="/u1"] span:before {content: url(http://phuxuyenb.net/icon/admin.gif);}
  a[href="/u2076"] span:after{content: url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do210.gif);}
  a[href="/u2076"] span:before {content: url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do110.gif);}
  a[href="/u6920"] span:after{content: url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do210.gif);}
  a[href="/u6920"] span:before {content: url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do110.gif);}
  a[href="/u4159"] span:after{content: url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do210.gif);}
  a[href="/u4159"] span:before {content: url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/do110.gif);}
  a[href="/u5180"] {
  background-image: url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/bgname18.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }
  a[href="/u4159"] {
  background-image: url(http://i216.photobucket.com/albums/cc262/keinzdash/backgrounds/background_a19.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u1996"] {
  background-image: url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/animat11.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u4159"] {
  background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau14.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u4554"] {
  background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau18.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }  a[href="/u6117"] {
  background-image: url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/bgname18.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u899"] {
  background-image: url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/bgname18.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u5276"] {
  background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau14.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u7146"] {
  background-image: url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/pxg8710.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }


  a[href="/u6404"] {
  background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau16.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u2041"] {
  background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau15.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u6920"] {
  background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau16.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u1160"] {
  background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau14.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }

  a[href="/u2053"] {
  background-image: url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/bgname12.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }
  a[href="/u2036"] {
  background-image: url(http://i36.servimg.com/u/f36/15/86/65/76/kg-mau14.gif);
  background-position: 10px 50%;
  text-shadow: 0 0 0 #111, 0 0 .5em #0073FF, 0 0 .4em #0073FF;
  }
  #chatbox_members li span + a span,#chatbox_members a span + span,#chatbox .user > span + a {margin-left:-4px}
  #chatbox_members li span + a span {display:inline-block!important}
  #chatbox_members li > span,#chatbox .user > span,#chatbox_members a[href="/u1"] span:first-child,#chatbox_members a[href="/u4011"] span:first-child,#chatbox_members a[href="/u4159"] span:first-child,#chatbox_members a[href="/u1996"] span:first-child,#chatbox_members a[href="/u6117"] span:first-child{display:none}
  Admin

  Bài gửi  by NotIAm on Thu Jul 17, 2014 4:29 pm

  xemmmmmmmmmmmmmmm
  NotIAm

  Bài gửi  by jack357 on Thu Jul 17, 2014 4:57 pm

  cạp cạp cạp cạp
  jack357

  Bài gửi  by Noan on Thu Aug 14, 2014 12:09 pm

  xemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
  Noan

  Bài gửi  by Juny Thoang on Fri Aug 15, 2014 8:06 am

  zzzzzzz  Diễn đàn Teen Việt online - Teenvi Nhật ký thành viên Teen Vi Lưu bút chuyện trường lớp Nhật ký box ra mắt - làm quen Nhịp cầu bè bạn - Ra mắt làm quen Chuyện trường lớp Trà chanh chém gió Teen vào đời Chia sẻ kỹ năng sống Nhật ký Teen online  Truyện tự sáng tác Games Clup 
  Juny Thoang

  Bài gửi  by mvctlhp91 on Wed Oct 15, 2014 6:32 pm

  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  mvctlhp91

  Bài gửi  by dang02315 on Sun Aug 09, 2015 10:07 pm

  cho em xem
  dang02315

  Bài gửi  by Sponsored content